Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRM031 - Epistemologia i Metodologia dels Estudis Feministes i de Gènere

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

70%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

25%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació

L'assignatura se supera quan la suma de les puntuacions aconseguides en les proves és de, almenys, 50/100 tenint en compte els criteris següents:

Tipus de prova

Caràcter

Mínim requerit

Entrevista de tutorització

Optatiu

-

Elaboració de treballs acadèmics

Obligatori

35/70

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

Obligatori

12.5/25

 

 

L'entrevista de tutorització suposa el 5% de la nota final i és una activitat optativa consistirà en la participació en el fòrum de l'assignatura. Per a aconseguir la màxima nota en aquesta mena de prova es requeriran, almenys, cinc intervencions actives i amb aportacions significatives.

 

L'elaboració del treball acadèmic consistirà en la realització d'un assaig-resum crític personal i comentat dels materials de l'assignatura (anotacions de la professora i lectures obligatòries) relacionats amb els següents epígrafs del temari:

 

-          L'aportació de la perspectiva de gènere al coneixement científic

-          Hipòtesi amb perspectiva de gènere

-          Metodologia “feminista”.

 

Per a poder avaluar el treball acadèmic cal complir una sèrie de requisits formals que es detallen a l'Aula Virtual. I per a aprovar-ho cal complir amb els requisits de contingut que es detallen a l'Aula Virtual.

 

L'examen escrit està format per dues preguntes de desenvolupament que puntuen cadascuna d'elles 12,5/25.


Les qualificacions es passaran a l’acta corresponent tenint en compte que:

-Quan no es presenten totes les parts obligatòries, l’assignatura es considerarà No Presentada (NP) i així constarà a l’acta.

-En cas d’obtindre una qualificació global igual o superior a 5/10 però no complir qualsevol dels criteris de superació de l’assignatura, la qualificació que constarà a l’acta serà 4,5.