Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

65%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació

L'assignatura se supera quan la suma de les puntuacions aconseguides en les proves és d'almenys, 50/100 tenint en compte els criteris següents:

Tipus de prova

Caràcter

Mínim requerit

Entrevista de tutorització

Obligatori

  

Elaboració de treballs acadèmics

Obligatori

26/65

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

Obligatori

12/30

 

Entrevista de tutorització: en aquest apartat es tindran en compte dues activitats.

 

OPTATIU: En primer lloc, la participació justificada i argumentada en el fòrum de l'assignatura en relació amb la temàtica d'aquesta. És a dir, les entrades de l'estudiantat han de ser significatives per a merèixer una bona valoració. Poden consistir en respostes extenses als interrogants formulats per cada docent o la resta d'estudiants, comentaris fonamentats sobre l'objecte de l'assignatura o els temes concrets de debat, enllaços a recursos apropiats per a un curs de postgrau directament relacionats amb els continguts de l'assignatura o els temes concrets de debat, aportacions que es detinguen amb detall en algun dels continguts de l'assignatura o dels temes concrets de debat, entre altres possibilitats. Els dubtes i preguntes sobre el funcionament de l'assignatura, no es consideren com a participació. (2,5 punts)

OBLIGATORI: Enviament a la professora de guió del treball acadèmic que ha d'incloure: pregunta de partida, punts a abordar i bibliografia utilitzada. (2,5 punts)


Les qualificacions es passaran a l’acta corresponent tenint en compte que:

-Quan no es presenten totes les parts obligatòries, l’assignatura es considerarà No Presentada (NP) i així constarà a l’acta.

-En cas d’obtindre una qualificació global igual o superior a 5/10 però no complir qualsevol dels criteris de superació de l’assignatura, la qualificació que constarà a l’acta serà 4,5.