Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

 

1. Marc teòric introductori: les polítiques públiques d'igualtat en la constitució de l'Estat social i democràtic de Dret

2. Les mesures d'acció positiva

2.1. Tractament jurídic diferenciat i mesures d'acció positiva

2.2. El concepte d'acció positiva

2.2.1. Confusió conceptual i terminològica

2.2.2. El concepte normatiu d'acció positiva

2.3. Les diverses mesures d'acció positiva

2.4. L'admissibilitat de les accions positives en l'ordenament jurídic espanyol

3. El gender mainstreaming o transversalitat de gènere

3.1. Significat i abast de la transversalitat de gènere

3.1.1. La primera onada del feminisme: les lleis clàssiques d'igualtat: del dret masclista al dret masculí

3.1.2. La segona onada del feminisme: la igualtat de gènere i la transversalitat: les lleis d'igualtat modernes

3.1.3. Recepció normativa de la transversalitat de gènere: Declaració de Pequín; Dret de la Unió Europea

3.2. La transversalitat en les lleis d'igualtat espanyoles

3.2.1. La igualtat en la Constitució espanyola de 1978, el seu desenvolupament legislatiu i jurisprudència constitucional

3.2.2. L'evolució de la jurisprudència constitucional i la progressiva recepció legal de la transversalitat

3.2.3. La transversalitat en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

3.2.4. Dimensió de gènere i jurisprudència constitucional

3.2.5. Dimensió de gènere i jurisprudència ordinària.

4. Els drets de conciliació de la vida personal i laboral

4.1. Introducció

4.2. Desenvolupament dels drets de conciliació en l'àmbit internacional i europeu

4.3. Desenvolupament dels drets de conciliació en l'àmbit estatal i autonòmic

5. Els nous drets de conciliació després de la LOIMH

5.1. El principi de corresponsabilitat

5.2. La “vida personal”

5.3. El dret a adaptar la duració i distribució de la jornada de treball. Nous drets de conciliació presencials

5.4. La negociació col·lectiva com a factor d'impuls dels drets de conciliació de la vida personal i laboral

5.6. La dimensió constitucional del dret a conciliar la vida personal i laboral i els drets constitucionals implicats en el seu exercici