Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG03 - Ser capaç d'identificar i corregir situacions de discriminació directa o indirecta per raó de sexe

CG05 - Aplicar la coresponsabilitat en l'àmbit públic i privat

E7 - Saber emprar les eines adequades per a promocionar la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir la violència de gènere

Resultats d'aprenentatge

Justificar la participació de les dones en la presa de decisions públiques

Emprar correctament les nocions de democràcia paritària, presència equilibrada i quotes

Aprofundir en la teoria feminista del dret