Resum de crèdits

Nombre de crèdits mínims que asseguren la consecució, a la Universitat Jaume I, del títol Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013), que en aquest cas concret és de 60 crèdits.

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes TFM Totals
- 24 24 - 12 60

Per a poder obtindre el títol és necessari haver cursat i superat el TFM.