Temari

Temari

1.- Concepte de coherència i de cohesió

 

2.- La coherència textual: macroestructura i superestructura

 

2.1.- La macroestructura: tòpics i marcs cognitius

2.2.- L'organització del contingut: la superestructura

2.3.- La unitat organizativa: el paràgraf.

 

3.- La cohesió textual

 

4.- Fixació i progressió de la referència

 

5.- La continuïtat de la referència (I): mecanismes lèxics i semàntics

 

6.- La continuïtat de la referència (II): mecanismes gramaticals.