Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Assistència i participació

20%

Criteris de superació

Treballs individuals d'anàlisis d'un text publicitari il·lustratiu de cada tema o de temàtica similar (80% de la nota).>

• Assistència a classe o comunicació fluïda amb el professor (plantejar dubtes, propostes, etc.) a través de mitjans telemàtics quan l'alumne no pugui assistir amb regularitat a classe de manera justificada (20% de la nota)

Per aconseguir l'aprovat el/l'alumne/a haurà de complir els següents requisits mínims:

• L'alumne/a haurà de realitzar els quatre treballs previstos i lliurar-los en les data marcada.

• Per sumar les notes dels treballs i de l'assistència o participació telemàtica, la nota del treball serà com a mínim del 50%.

• L'assistència a classe serà, com a mínim, d'un 80% per obtenir la màxima nota. Entre un 80% i un 60 % amb faltes justificades la nota màxima serà d'1. Quant a l'opció de la comunicació telemàtica, per obtenir la nota màxima es considera un mínim d'una consulta/participació per cada activitat i una més global. La nota serà d'1 quan les consultes siguin 2-3.

Perquè un alumne/a se consideri Presentat a una convocatòria haurà de lliurar el treball/treballs proposats.