Sistema d'avaluació

Assistència i participació

50%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Presentacions orals i pòsters

25%

Criteris de superació

A) Nota mínima de cadascuna de les proves o globalment que s'exigeix al estudiant per a
superar l'assignatura: 5

B) Proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es considere presentat en una
convocatòria:
- Participació en les discussions de seminari (presencials o a través de l'aula virtual mitjançant fòrum electrònic) 50%
- Preparació d'una presentació a la resta de participants sobre un aspecte del temari (individual o en grup) 25%
- Preparació d'un treball individual sobre un aspecte del temari 25%.

El treball individual consistirà en la preparació i/o adaptació d'una activitat literària per al seu ús en l'aula d'ensenyament d'idiomes, integrada dins d'una unitat didàctica concreta.

Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.