Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP306 - Complements per a la Formació Disciplinar de les Ciències Socials i Humanitats

Anual

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

a) Per a superar l'assignatura, l'estudiantat ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10, obtinguda com a suma de les puntuacions de totes les proves, exercicis i activitats. L'alumnat que es presente al 60 % o més dels controls i proves parcials es considerarà presentat en la convocatòria.

b) Es considera condició necessària per a aprovar l'assignatura la presentació satisfactòria de totes les activitats que s'han prescrit al grup. En cas de no assistir al 80 % de les classes, cal realitzar, a més, un examen amb els continguts que s'han explicat i treballat en l'aula.

Totes les tasques són recuperables. L'alumnat que no puga assistir algun dia a les activitats realitzades en classe haurà de contactar amb el professorat a concretar la manera de recuperar-la. S'han de complir els terminis de lliurament de les tasques acordades en classe i especificades en l'Aula Virtual de l'assignatura.

Planificació d'activitats

Activitats

Hores presencials

Hores no presencials

Ensenyaments teòrics

30

0

Ensenyaments pràctics (problemes)

15

0

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15

0

Tutories

2

0

Avaluació

2

0

Treball personal

0

100

Treball de preparació dels exàmens

0

36

 

64

136

Hores totals (núm. crèdits * 25)

200

 


 

Tipus de prova

Ponderació

Prova teòrica

50

Prova pràctica

50

 

100