Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Curs 1 - Anual

Temari

Temari

I. CONSTITUCIÓ

Lliçó 1. LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1978. Les notes definitòries de la Constitució espanyola de 1978. Antecedents de la Constitució: el procés constituent. La influència del procés constituent en el contingut de la Constitució. El caràcter fonamental de la Constitució. La Constitució com a sistema de valors. El caràcter normatiu de la Constitució. La Constitució com a norma primària sobre la producció jurídica. El desenvolupament de la Constitució. Modificació de la Constitució: reforma, jurisprudència i costum constitucional. La reforma de la Constitució: inexistència de límits materials. La iniciativa de reforma. El procediment ordinari de reforma. El procediment agreujat de reforma.

Lliçó 2. EL SISTEMA DE FONTS EN LA CONSTITUCIÓ. Fonts del Dret: Constitució i Codi Civil. Principis constitucionals sobre l'ordenament jurídic. Principis constitucionals sobre l'estructura de l'ordenament. Principis constitucionals sobre l'eficàcia de l'ordenament. Principis constitucionals sobre l'actuació dels poders públics. Funció legislativa, lleis de l'Estat i lleis de les comunitats autònomes. La Llei en la Constitució. Lleis orgàniques i lleis ordinàries. Altres tipus de lleis. Normes amb força de Llei (I): Els Decrets Legislatius. Normes amb força de llei (II): Els decrets lleis. La potestat reglamentària: decrets i ordes. Els convenis colectius. La jurisprudència.

Lliçó 3. CONSTITUCIÓ I ORDRE INTERNACIONAL. Constitució i tractats internacionals. Constitució i integració supranacional. La integració europea. La Unió Europea i l’ordenament jurídic espanyol. La incidència del procés d’integració europea en la Constitució.

II. DRETS

Lliçó 4. ELS DRETS FONAMENTALS. Concepte de drets fonamentals. Elements dels drets fonamentals. Classificacions dels drets fonamentals. Límits i conflictes entre drets. L’eficàcia dels drets fonamentals. La interpretació dels drets fonamentals. La Declaració de Drets en la Constitució Espanyola de 1978.

Lliçó 5. TITULARITAT DELS DRETS FONAMENTALS: NACIONALITAT I ESTRANGERIA. La titularitat dels drets fonamentals. El capítol I del títol I de la Constitució: precisions sobre les condicions d’exercici dels drets fonamentals. La nacionalitat espanyola. La ciutadania europea. La posició constitucional de les persones estrangeres. L’extradició i reconeixement mutu de resolucions penals en la UE. La protecció internacional: el dret d’asil i la protecció subsidiària.

Lliçó 6. LA IGUALTAT. El reconeixement de la igualtat en la història del constitucionalisme. Configuració constitucional de la igualtat. Abast de la igualtat. Prohibició de discriminació. La igualtat material i el dret antidiscriminatori.

Lliçó 7. ELS DEURES CONSTITUCIONALS. La noció de deure constitucional i els principals deures que consagra la Constitució. La constitucionalització del dret-deure de defendre a Espanya. Les obligacions militars dels espanyols. La prestació social substitutòria del servici militar obligatori. El servici civil per al compliment de fins d’interès general. Els deures de la ciutadania en els casos de greu risc, catàstrofe o calamitat pública. Els deures tributaris.

Lliçó 8. ELS DRETS DE L’ESFERA PERSONAL. Els drets de l’esfera personal. El dret a la vida i integritat física. Llibertat ideològica i llibertat religiosa. Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Inviolabilitat de domicili. El secret de les comunicacions. Llibertat informàtica i dret a l’oblit. La llibertat de residència i desplaçament. El dret al matrimoni.

Lliçó 9. LA LLIBERTAT PERSONAL. La configuració constitucional de la llibertat i seguretat personals. La pèrdua de llibertat per detenció. Supòsits especials de detenció. Drets dels detinguts. Habeas corpus com a dret de la persona detinguda. Altres supòsits de limitació de la llibertat. La presó provisional. Pèrdua de llibertat per condemna penal.

Lliçó 10. LLIBERTATS D’EXPRESSIÓ I INFORMACIÓ. Naturalesa de la llibertat d’expressió. La llibertat d’expressió en sentit estricte. La llibertat d’informació. La creació de mitjans de comunicació. Drets constitucionals dels i de les periodistes: clàusula de consciència i secret professional. Prohibició de censura prèvia i exclusió de segrestos administratius. La llibertat de producció i creació literària, artística, científica i tècnica. El dret a rebre informació veraç. Límits dels drets fonamentals de l’article 20 de la Constitució.

Lliçó 11. ELS DRETS DE REUNIÓ I ASSOCIACIÓ. ELS PARTITS POLÍTICS DRETS DE PARTICIPACIÓ POLÍTICA. El dret a participar col·lectivament en l’esfera pública. El dret de reunió. La llibertat d’associació. Els partits polítics. Drets de participació i principi democràtic. Drets de participació política i mecanismes de democràcia directa. El dret de sufragi actiu. El dret de sufragi passiu. El dret d’accés a càrrecs públics de representació política i a l’exercici del càrrec. El dret d’accés a les funcions i càrrecs públics no representatius. El dret de petició.

Lliçó 12. EL DRET A LA TUTELA JUDICIAL. Previsions constitucionals sobre el dret a la tutela judicial efectiva. El dret al jutge ordinari predeterminat per la Llei. El dret a un jutge independent i imparcial. L’accés a la justícia. Drets durant el transcurs del procés: el dret a un juí just i a no patir indefensió. Drets en la finalització del procés. Garanties constitucionals del procés penal.

Lliçó 13. DRET A L’EDUCACIÓ I LLIBERTAT D’ENSENYANÇA. Antecedents. Els subjectes de la relació educativa i els drets fonamentals. El dret a l’educació. Les finalitats de l’educació i les seues garanties constitucionals. Llibertat d’ensenyança i llibertats en l’ensenyança. La llibertat de creació de centres docents. La llibertat de càtedra. Els drets educatius dels pares i mares. Els drets de participació. L’autonomia universitària i la llibertat acadèmica.

Lliçó 14. ELS DRETS LABORALS I ELS DRETS ECONÒMICS I SOCIALS. Els agents socials en la constitució: sindicats i associacions empresarials. Constitució i vies d’acord laboral: els convenis col·lectius. Constitució i confrontació laboral: els conflictes col·lectius. El dret de sobra. Drets i deures de l’article 35 de la Constitució. Dret de propietat i funció social. El règim constitucional de la propietat privada. Limitacions al dret de propietat. El dret de fundació. El règim de la llibertat d’empresa en la Constitució. La constitucionalització dels drets socials. Els principis rectors de la política social i econòmica.

Lliçó 15. LES GARANTIES NORMATIVES I INSTITUCIONALS. Les garanties normatives (I) vinculació dels poders públics. Garanties normatives (II) reserva de llei i respecte del contingut essencial. Les garanties de fiscalització extrajudicials: el Defensor del Poble. El règim de la suspensió dels drets i llibertats com a garantia.

Lliçó 16. LES GARANTIES JURISDICCIONALS DELS DRETS. El sistema de garanties jurisdiccionals. Garanties davant de la jurisdicció ordinària: la garantia preferent i sumària. Garanties davant de la jurisdicció constitucional: recurs i qüestió d’inconstitucionalitat. El recurs d’empara constitucional (remissió). Les garanties jurisdiccionals internacionals i supranacionals (garanties en xarxa): el Tribunal Europeu de Drets Humans. Les garanties jurisdiccionals internacionals i supranacionals II. La Carta de Drets de la Unió Europea.

III. ÒRGANS

Liçó 17. LA PREFECTURA DE L’ESTAT. La Monarquia Parlamentària com a forma política de l’Estat. L’estatut personal del Rei. Les funcions del Rei. La successió en la Corona. La Regència i la tutela del Rei menor. La reina consort i el consort de la reina. La Casa del Rei.

Lliçó 18. LES CORTS GENERALS: ELECCIÓ, ORGANITZACIÓ I FUNCIONS. El sistema electoral: qüestions generals. El sistema electoral del Congrés dels Diputats. El sistema electoral del Senat. Les fases del procediment electoral. Els recursos jurisdiccionals contra l’escrutini i la proclamació d’electes. Les Corts Generals i la seua funció en el sistema. Un parlament bicameral. Les prerrogatives col·lectives de les cambres. L’estatut dels parlamentaris. Les prerrogatives individuals. L’organització de les cambres: òrgans de govern i òrgans de funcionament. Els grups parlamentaris. La Diputació Permanent. El funcionament del Parlament. La funció legislativa: característiques. La iniciativa legislativa. El procediment legislatiu comú. Procediments legislatius especials. Sanció, promulgació i publicació de les lleis. La funció financera: la potestat tributària i pressupostària.

Lliçó 19. EL CONTROL PARLAMENTARI DEL GOVERN. Control parlamentari del govern i el seu significat constitucional. Diferències entre la funció de control i l’exigència de responsabilitat política del Govern. Els instruments del control parlamentari. Els mecanismes d’exigència de responsabilitat política del Govern: la moció de censura i la qüestió de confiança.

Lliçó 20. EL GOVERN. Antecedents històrics. Composició del Govern. Estructura del Govern: el Consell de Ministres. El President del Govern. Òrgans de suport del Govern i el President. Els membres del Govern. Estatut dels membres del Govern. Formació i cessament del Govern. El funcionament del Govern: col·legialitat i presidencialisme. Les funcions del Govern. Funció directiva: caràcters generals. La direcció de la política interior. La direcció de la política exterior. La direcció de la defensa de l’Estat. La direcció de l’Administració civil i militar. La funció executiva. La potestat reglamentària.

Lliçó 21. EL PODER JUDICIAL I EL MINISTERI FISCAL. La configuració constitucional del Poder Judicial. La funció jurisdiccional. L’Estatut del jutge: independència i imparcialitat. El Govern del Poder Judicial: el Consell General del Poder Judicial. Organització jurisdiccional de l’Estat. El Ministeri Fiscal.

Lliçó 22. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: COMPOSICIÓ, ORGANITZACIÓ I PROCEDIMENTS. Justícia constitucional i tribunal constitucional. Característiques generals del model espanyol. El Tribunal Constitucional: composició. Organització i funcionament del Tribunal Constitucional. Competències. Els processos constitucionals i el dret processal constitucional. El control de constitucionalitat de les normes: aspectes generals. El recurs d’inconstitucionalitat. La qüestió d’inconstitucionalitat. El control previ dels tractats internacionals. El control previ d’estatuts d’autonomia. El control de normes fiscals forals. Les impugnacions de l’article 161.2 CE. El recurs d’empara. Els conflictes de competències. Els conflictes d’atribucions. El conflicte en defensa de l’autonomia local. Defensa de la jurisdicció del Tribunal Constitucional.

IV. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’ESTAT I DRET AUTONÒMIC VALENCIÀ

Lliçó 23. L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’ESTAT. L’Estat de les Autonomies. La distribució de competències entre Estat i Comunitats Autònomes. l’organització de les comunitats autònomes.

Lliçó 24. DRET AUTONÒMIC VALENCIÀ. Evolució de la Comunitat Valenciana, fons del Dret i competències. El sistema de drets de la Comunitat Valenciana. Les institucions autonòmiques valencianes.