Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

La qualificació final de l'assignatura estarà composta per un examen o prova final teòrica (80% de la qualificació final) i la nota obtinguda en les activitats pràctiques realitzades durant el curs (20% de la qualificació final).

Es realitzarà un examen final escrit compost per diverses qüestions relatives al contingut dels epígrafs del programa (80% de la nota final) . Es considerarà presentat a l'estudiant que realitze l'examen escrit.

Així mateix, s'oferirà la possibilitat de realitzar un parcial de caràcter voluntari en què serà necessari obtindre com a mínim un 2 (sobre 4) per a alliberar la matèria corresponent. En este cas, podrà examinar-se, en la data de l'examen final, únicament de la part no alliberada i per a aprovar l'assignatura haurà d'obtindre com a mínim també un 2 (sobre 4) . La nota del parcial alliberat es guardarà per a les dos convocatòries oficials d'examen.

Els treballs de la part pràctica no són recuperables però no s'exigix una nota mínima d'esta part per a superar l'assignatura.

S'exigirà un mínim de 4 punts (sobre 8) en la prova teòrica per a sumar les qualificacions obtingudes en les pràctiques.

Per a aprovar l'assignatura haurà d'obtindre's una qualificació igual o superior a 5 sumant la nota d'ambdós parts (teoria i pràctica).