Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1857 - Tècniques i Recursos de Comunicació i Llenguatge Corporal en Educació Infantil

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 65
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD17 - Reconéixer i valorar l’ús adequat del llenguatge verbal i no verbal

DD22 - Conèixer i utilitzar cançons per a promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

DDUJI19 - Potenciar l’ús del llenguatge corporal per a aconseguir una millor expressió, respectar el treball propi i desenvolupar habilitats socials.

DDUJI20 - Promoure el joc simbòlic i de representació de rols com a principal mitjà de coneixement de la realitat social.

OP1 - Conèixer i identificar el potencial dels continguts d'Expressió i Comunicació Corporal i relacionar-los amb les intencions educatives de l'educació infantil.

OP2 - Planificar activitats didàctiques orientades al desenvolupament expressiu en l'àmbit corporal i seleccionar els recursos didàctics adequats a l'alumnat de 0 a 6 anys.

OP3 - Adquirir coneixements associats a la utilització del joc com a recurs didàctic en educació infantil.

OP4 - Elaborar i dissenyar exposicions teòriques i pràctiques al voltant de l'expressió corporal en educació infantil.

P09 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica en anglès.

Resultats d'aprenentatge

R42 - Treballar en equip per a multiplicar el potencial intel·lectual i creatiu de l'alumnat.

R42 - Ser capaços de buscar i manejar informació de diverses fonts relacionades amb l'estimulació del xiquet o xiqueta i amb paràmetres creatius.

R42 - Planificar, dissenyar i organitzar activitats d'ensenyament-aprenentatge per al desenvolupament motor i expressiu en edats primerenques.

R42 - Experimentar corporalment i exposar davant els altres amb soltesa, tant en exposicions individuals com en produccions artisticoexpressives.

R42 - Elaborar unitats de programació orientades al desenvolupament expressiu a nivell corporal, plàstic i musical, que utilitzen el joc com a element vertebrador.

R42 - Educar, a través de les formes jugades i expressives, valors com: cooperació, responsabilitat, alegria, sinceritat, generositat.

R42 - Crear un clima d'aula basat en el respecte, afecte, acceptació i col·laboració.

R42 - Conèixer estratègies metodològiques que permeten desenvolupar continguts curriculars globalitzats des de la motricitat.

R42 - Assimilar coneixements teoricopràctics sobre l'estimulació en les primeres edats.

R42 - Analitzar, sintetitzar, reflexionar i criticar diferents coneixements relacionats amb els continguts de l'assignatura.