Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

  • Autoria dels TFG: l'estudiant o l'estudianta

El TFG l’ha d’elaborar de forma autònoma cada estudiant o estudianta. Només en els casos en els quals en aquests treballs s’haja definit com a competència que s’ha d’adquirir el treball en grup, hi ha la possibilitat de col·laboració entre més d’un estudiant o estudianta.

  • Comissió de coordinació dels TFG: els coordinadors o les coordinadores

La Comissió de Coordinació del TFG gestionarà tot el procés relatiu als TFG, i ha d'assegurar l’aplicació d’aquesta normativa, vetllar per la qualitat dels treballs i garantir l’homogeneïtat quant a les exigències per a l’elaboració  dels treballs.

  • Tutela dels TFG: el tutor o la tutora de TFG

Cada alumne o alumna tindrà un tutor o tutora de TFG. Aquest tutor o tutora de TFG serà un docent del GMI i/o GMP.

El tutor o la tutora s’assignarà al principi del curs natural en el qual l’alumnat es matricule dels crèdits del TFG, i es mantindrà durant aqueix curs acadèmic.

El tutor o la tutora del TFG actuarà com a dinamitzador i facilitador l’aprenentatge al llarg de tot el procés d’elaboració de TFG. És a dir, serà responsable d’exposar a l’estudiantat les característiques del TFG, d’assistir i orientar-lo en el seu desenvolupament, de vetllar pel compliment dels objectius fixats i d’emetre una avaluació del treball que haja tutelat.

  • Comissió d’Avaluació: professorat avaluador extern

Un professor o una professora extern a la tutela de cada treball participarà en el procés d’avaluació i qualificació dels TFG. Aquesta figura serà, a ser possible, un docent o una docent de la mateixa àrea o àrea afí de coneixement de la tutoria del treball.

Els aspectes metodològics i les funcions de cada persona implicada en el TFG queden ampliats i definits d’una manera més completa i actualitzada al curs actual en el document del Treball de Final de Grau.