Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Seminaris

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 104
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD01 - Conèixer els fonaments científics del currículum d’aquesta etapa

DD01 - Conèixer els fonaments matemàtics del currículum d’aquesta etapa així com les teories sobre l’adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.

DD02 - Conèixer les estratègies didàctiques adequades per a desenvolupar representacions numèriques i nocions espacials, geomètriques i de desenvolupament lògic.

DD03 - Comprendre les Matemàtiques com a coneixement sociocultural

DD04 - Conèixer la metodologia científica i promoure el pensament científic i l’experimentació.

DD05 - Adquirir coneixements sobre l’evolució del pensament, els costums, les creences i els moviments socials i polítics al llarg de la història

DD06 - Conèixer els moments més excel·lents de la història de les ciències i les tècniques i la seua transcendència

DD07 - Elaborar estratègies per a l’aprenentatge del medi social i cultural

DD07 - Elaborar propostes didàctiques en relació amb la interacció ciència, tècnica, societat i desenvolupament sostenible

DD08 - Desenvolupar l’interès i el respecte pel medi natural

DD09 - Fomentar experiències d’iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació

DD10 - Conèixer el currículum de llengua i lectoescriptura d’aquesta etapa així com les teories sobre l’adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents

DD11 - Afavorir les capacitats de parla i d’escriptura

DD12 - Conèixer i dominar la comprensió i expressió oral i escrita en català

DD12 - Conèixer i dominar la comprensió i expressió oral i escrita en espanyol

DD13 - Conèixer la tradició oral, el folklore i la literatura infantil actual dins del currículum de llengua de l’etapa.

DD14 - Conèixer els diferents registres i usos de la llengua adequats als distints contextos comunicatius

DD15 - Conèixer el procés d’ensenyament-aprenentatge inicial de la llengua escrita

DD16 - Conèixer els principis bàsics per a l’ensenyament del català com primera i segona llengua en contextos multilingües.

DD17 - Reconéixer i valorar l’ús adequat del llenguatge verbal i no verbal

DD18 - Conèixer i utilitzar adequadament recursos per a l’animació a la lectura i a l’escriptura

DD19 - Conèixer els criteris de qualitat per a la selecció (lingüístics, temàtics i artístics) de les obres literàries infantils.

DD20 - Desenvolupar de forma progressiva les competències, tant generals, com lingüístiques i comunicatives dels alumnes, mitjançant la pràctica integrada de les quatre habilitats en  l’aula de llengua anglesa.

DD21 - Conèixer la metodologia i els recursos apropiats que han d’utilitzar-se en els processos d’ensenyament/aprenentatge de l’educació plàstica i visual.

DD21 - Conèixer les teories sobre l’adquisició i desenvolupament d’aprenentatges corresponents

DD22 - Conèixer i utilitzar cançons per a promoure l’educació auditiva, rítmica i vocal

DD23 - Saber utilitzar el joc com a principal recurs didàctic, així com dissenyar activitats d’aprenentatge basades en principis lúdics.

DD24 - Elaborar propostes didàctiques que fomenten la percepció i expressió musicals

DD25 - Analitzar els llenguatges audiovisuals i les seues implicacions educatives.

DD26 - Promoure processos d’empatia i desenvolupar la sensibilitat i la capacitat de comprensió envers l’expressió plàstica i visual aliena.

DDUJI02 - Dominar de forma progressiva els fonaments del llenguatge i els mecanismes de funcionament del sistema de la llengua espanyola

DDUJI04 - Dominar de forma progressiva els fonaments del llenguatge i els mecanismes de funcionament del sistema de la llengua catalana

DDUJI05 - Aprendre tècniques experimentals

DDUJI06 - Dissenyar i elaborar materials didàctics en l’àmbit de la didàctica de les Ciències de la Naturalesa en aquesta etapa.

DDUJI07 - Conéixer els principis d’ensenyament/aprenentatge de llengües en contacte.

DDUJI09 - Desenvolupar la llengua oral així com la producció escrita en anglès, prestant una atenció especial a les noves tecnologies com a instruments de comunicació a llarga distància.

DDUJI10 - Desenvolupar els recursos d’aprenentatge de la llengua anglesa en contextos multilingües a través d’actituds i representacions positives i d’obertura a la diversitat lingüística i cultural en l’aula  

DDUJI11 - Desenrotllar una plena competència comunicativa així com un bon coneixement lingüístic (fonètic, fonològic, gramatical i pragmàtic) i sociocultural de la llengua anglesa.

DDUJI12 - Conéixer la metodologia matemàtica i desenvolupar la capacitat per a promoure el pensament matemàtic i el raonament lògic.

DDUJI13 - Preparar, seleccionar i/o construir materials didàctics i desenvolupar la capacitat per a utilitzar-los en el marc específic de la didàctica de les matemàtiques 

DDUJI14 - Buscar informació mitjançant fonts escrites, orals i TIC.

DDUJI15 - Conéixer els grups socials i de les manifestacions culturals del seu entorn.

DDUJI16 - Dissenyar unitats didàctiques de l’àrea de  experiència social i cultural.

DDUJI17 - Identificar els continguts del medi social i cultural en el disseny curricular d’Educació Infantil.

DDUJI18 - Planificar les activitats educatives en funció de la progressiva cohesió-integració del grup/classe (adaptació, consolidació, cohesió...).

DDUJI19 - Potenciar l’ús del llenguatge corporal per a aconseguir una millor expressió, respectar el treball propi i desenvolupar habilitats socials.

DDUJI20 - Promoure el joc simbòlic i de representació de rols com a principal mitjà de coneixement de la realitat social.

DDUJI21 - Ser capaç de crear propostes motrius adequades a cada grup d’edat en l’etapa d’educació infantil.

DDUJI22 - Ser capaç de desenrotllar els hàbits d’autonomia personal i el respecte a les normes de convivència en els seus alumnes.

DDUJI23 - Ser capaç de seleccionar materials i espais adequats per a la realització dels jocs motrius en educació infantil.

DDUJI24 - Conèixer les bases cognitives, lingüístiques i comunicatives de l’adquisició de les llengües primeres, per a realitzar una primera aproximació a l’adquisició de la llengua anglesa

DDUJI25 - Conèixer els principals corrents didàctics de l’ensenyament de les llengües estrangeres i la seua aplicació en l’aula de llengua anglesa, en els diferents nivells establits en el currículum.

DDUJI26 - Planificar el que s’ensenyarà i s’avaluarà, així com de la selecció i elaboració d’estratègies d’ensenyament, tipus d’activitats i materials de classe per a l’aula de llengua anglesa

DDUJI27 - Seleccionar i dissenyar material educatiu procedent tant de la literatura infantil en llengua anglesa com dels mitjans de comunicació audiovisuals i escrits

DDUJI28 - Conèixer les diferents concepcions i teories sobre el dibuix infantil, així com apreciar-lo i valorar-lo.

DDUJI29 - Conèixer les manifestacions del llenguatge plàstic infantil i el seu desenvolupament evolutiu.

DDUJI30 - Fomentar l’enriquiment de les percepcions visuals i tàctils del xiquet i la xiqueta, incloent-hi l’observació, distinció, relació, selecció, judici, interpretació, anàlisi i síntesi vinculats a aquestes.

DDUJI31 - Potenciar la valoració personal i els vincles afectius dels seus alumnes amb l’experiència artística.

DDUJI32 - Ser capaç de dissenyar, aplicar i avaluar activitats i materials que fomenten la creativitat infantil.

DDUJI33 - Ser capaç de dissenyar, programar, realitzar i avaluar l’aprenentatge artístic en l’educació infantil.

DDUJI34 - Conèixer els principis i les estratègies didàctiques per a la incorporació del text literari a l’aula d’educació infantil

FB01 - Comprendre els processos d’aprenentatge en el període 0-6 anys

FB02 - Conèixer els desenvolupament de la psicologia evolutiva de la infància en els períodes 0-3 i 3-6

FB03 - Conèixer els fonaments d’atenció primerenca

FB04 - Reconèixer i comprendre les capacitats cognitives i comunicatives característiques d’aquesta etapa (0-6 anys).

FB04 - Reconéixer i comprendre les característiques socioafectives i morals d’aquesta etapa (0-6 anys)

FB05 - Saber promoure l’adquisició d’hàbits entorn de l’autonomia, la llibertat, la curiositat, l’experimentació, la imitació, l’acceptació de normes i de límits i el joc simbòlic i heurístic

FB06 - Conèixer la dimensió pedagògica de la interacció amb els iguals i els adults i saber promoure la participació en activitats col·lectives, el treball cooperatiu i l’esforç individual.

FB07 - Identificar disfuncions cognitives. Saber incorporar a l’aula els recursos necessaris per a atendre les necessitats derivades d’aquestes

FB07 - Identificar disfuncions relacionades amb l’atenció, emoció i relació social. Saber incorporar a l’aula els recursos necessaris per a atendre les necessitats derivades d’elles

FB07 - Reconèixer i identificar disfuncions cognitives.

FB07 - Reconèixer i identificar disfuncions relacionades amb l’atenció.

FB07 - Reconéixer i identificar de forma conceptual les dificultats d’aprenentatge

FB08 - Saber informar altres professionals especialistes per a abordar les necessitats educatives especials

FB09 - Adquirir recursos per a afavorir la integració educativa d’estudiants amb dificultats

FB10 - Crear i mantenir llaços de comunicació amb les famílies per a incidir eficaçment en el procés educatiu

FB11 - Conèixer i saber exercir les funcions de tutor i orientador en relació amb l’educació familiar

FB12 - Promoure i col·laborar en accions dins i fora de l’escola, organitzades per famílies, ajuntaments i altres institucions amb incidència en la formació ciutadana. 

FB13 - Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l’educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles; canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals; multiculturalitat i interculturalitat; discriminació i inclusió social i desenvolupament sostenible

FB14 - Conèixer l’evolució històrica de la família, els diferents tipus de famílies, d’estils de vida i educació en el context familiar.

FB15 - Conèixer els principis bàsics del desenrotllament i comportaments saludables

FB16 - Identificar trastorns en el son, l’alimentació, el desenvolupament psicomotor, l’atenció i la percepció auditiva i visual.

FB17 - Col·laborar amb els professionals especialitzats per a solucionar els dits trastorns.

FB18 - Detectar carències afectives, alimentàries i de benestar que pertorben el desenvolupament físic i psíquic adequat dels estudiants.

FB19 - Comprendre que la dinàmica diària en educació infantil és canviant en funció de cada estudiant, grup i situació i saber ser flexible en l’exercici de la funció docent.

FB20 - Valorar la importància de l’estabilitat i la regularitat en l’entorn escolar, els horaris i els estats d’ànim del professorat com a factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels estudiants.

FB21 - Saber treballar en equip amb altres professionals de dins i fora del centre en l’atenció a cada estudiant, així com en la planificació de les seqüències d’aprenentatge i en l’organització de les situacions de treball en l’aula i en l’espai de joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i del període 3-6.

FB22 - Atendre les necessitats dels estudiants i transmetre, seguretat, tranquil·litat i afecte.

FB23 - Comprendre que l’observació sistemàtica és un instrument bàsic per a poder reflexionar sobre la pràctica i la innovació educativa

FB24 - Dominar les tècniques d’observació i registre.

FB25 - Abordar anàlisi de l’aula per mitjà de metodologia observacional utilitzant tecnologies diverses.

FB26 - Saber analitzar les dades obtingudes, comprendre críticament la realitat i elaborar un informe de conclusions.

FB27 - Situar l’escola infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en l’internacional

FB28 - Conèixer experiències internacionals i exemples de pràctiques innovadores en educació infantil. 

FB29 - Valorar la importància del treball en equip

FB30 - Participar en l’elaboració i seguiment de projectes educatius d’educació infantil en el marc de projectes de centre i en col·laboració amb el territori i amb altres professionals i agents socials.

FB31 - Conèixer la legislació que regula les escoles infantils i la seua organització

FB32 - Valorar la relació personal amb cada estudiant i la seua família com a factor de qualitat de l’educació.

FBUJI01 - Educar-se en valors i ciutadania.

FBUJI02 - Identificar disfuncions de caràcter físic i sensorial. Saber incorporar a l’aula els recursos necessaris per a atendre les necessitats derivades d’aquestes

FBUJI03 - Iniciar una reflexió crítica, rigorosa i profunda sobre l’educació integrant les aportacions de les diferents assignatures del pla d’estudis en una visió holística.

FBUJI04 - Desenvolupar experiències educatives per a afavorir hàbits d’ús segur i saludable de la tecnologia

FBUJI05 - Dissenyar activitats didàctiques per al desenvolupament de les alfabetitzacions múltiples i la capacitació en l’expressió creativa en diferents llenguatges (audiovisual, icònic, textual, multimèdia, etc.) en educació infantil.

FBUJI06 - Dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats didàctiques per a l’acostament a produccions audiovisuals com ara pel·lícules, dibuixos animats o videojocs i valoració crítica dels seus continguts i de la seua estètica

FBUJI07 - Dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats didàctiques per a la iniciació en l’ús d’instruments tecnològics com a ordinador, càmera o reproductors de so i imatge, com a elements de comunicació

FBUJI08 - Ser capaç d’afavorir la comprensió de l’impacte psicològic, social i educatiu dels llenguatges audiovisuals

FBUJI09 - Ser capaç d’utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en el desenvolupament professional del docent

FBUJI10 - Tenir capacitat crítica per a la utilització del llenguatge audiovisual i les tecnologies de la informació i l’avaluació crítica per a la distinció progressiva entre la realitat i la representació audiovisual

FBUJI11 - Conèixer el desenvolupament psicomotor i dissenyar intervencions destinades a promoure’l.

FBUJI12 - Crear propostes motrius respectant els aspectes òptims del creixement i desenvolupament saludable

FBUJI13 - Detectar situacions de falta de benestar del xiquet o la xiqueta que siguen incompatibles amb el seu desenvolupament i promoure la seua millora

FBUJI14 - Dissenyar activitats encaminades al desenvolupament de les habilitats motrius.

FBUJI15 - Distingir les actuacions motores que s’adeqüen millor al desenvolupament físic harmònic i equilibrat.

FBUJI16 - Observar i valorar l’evolució motriu dels xiquets i xiquetes, relacionant els patrons motrius i conductuals amb una correcta maduració.

FBUJI17 - Potenciar en els xiquets i les xiquetes el coneixement i control del seu cos i les seues possibilitats motrius, així com els beneficis que tenen sobre la salut

FBUJI18 - Realitzar exposicions teòriques i pràctiques al voltant d’aspectes metodològics de l’educació motriu

FBUJI19 - Ser capaç d’ajustar les situacions motrius a les individualitats psicomotores i sociomotores dels xiquets i xiquetes

FBUJI20 - Adquirir habilitats socials relatives a la integració socioeducativa en contextos culturalment diversos

FBUJI21 - Aplicar la importància de mediació família-escola

FBUJI22 - Desenvolupar competències relacionades amb la diversitat cultural dels conceptes bàsics

FBUJI23 - Diferenciar valors relatius a la diversitat cultural

FBUJI24 - Identificar patrons de socialització en sistemes de parentiu diversos

FBUJI25 - Saber tècniques de comunicació intercultural

FBUJI26 - Aplicar el coneixement psicoevolutiu al disseny i planificació de situacions educatives en l’educació infantil

FBUJI27 - Aplicar el coneixement psicològic al disseny i planificació de situacions educatives en l’aula

FBUJI28 - Conèixer les principals descripcions del desenvolupament humà de 0-6 anys

FBUJI29 - Conèixer les principals teories sobre l’aprenentatge humà

FBUJI30 - Conèixer i aplicar metodologia cientificotècnica en psicologia de l’educació

FBUJI31 - Conèixer i aplicar metodologia cientificotècnica en psicologia evolutiva

FBUJI32 - Conèixer i valorar les variables influents en l’aprenentatge en aquest període

FBUJI33 - Dissenyar i elaborar materials didàctics i utilitzar-los en l’àmbit de l’Educació per a la Salut

FBUJI34 - Estudiar els principals problemes de salut infantil

FBUJI35 - Avaluar i diagnosticar les dificultats en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura

FBUJI36 - Avaluar i diagnosticar les dificultats en l’aprenentatge del raonament logicomatemàtic

FBUJI37 - Identificar disfuncions relacionades amb la comunicació i relació social

FBUJI38 - Conèixer les característiques fonamentals del món actual i la seua rellevància per a l’educació

FBUJI39 - Dissenyar, planificar, portar a terme i avaluar l’activitat docent i de l’aula.

FBUJI40 - Dissenyar, seleccionar i avaluar materials curriculars per a promoure l’aprenentatge.

FBUJI41 - Reconèixer i identificar dèficits sensorials, motors i psicomotors.

FBUJI42 - Reconèixer i identificar trastorns de conducta.

FBUJI43 - Reconèixer i identificar trastorns profunds del desenvolupament.

FBUJI44 - Reconèixer i valorar la superdotació.

FBUJI45 - Conèixer instruments per a comunicar resultats de l’avaluació a les diferents audiències implicades (pares, alumnes, companys, etc.).

FBUJI46 - Participar en projectes d’investigació relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge, introduint propostes d’innovació encaminades a la millora de la qualitat educativa.

FBUJI47 - Ser capaç de crear, seleccionar i avaluar materials curriculars destinats a promoure l’aprenentatge a través d’activitats amb sentit per a l’alumnat d’estes edats.

FBUJI48 - Ser capaç d’utilitzar l’avaluació, en la seua funció pròpiament pedagògica i no merament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l’ensenyament, de l’aprenentatge i de la seua pròpia formació.

FBUJI49 - Ser capaç d’utilitzar l’observació sistemàtica com a principal instrument d’avaluació global, formativa i contínua de les capacitats dels alumnes.

P01 - Adquirir un coneixement pràctic de l’aula i de la seua gestió.

P02 - Conèixer i aplicar els processos d’interacció i comunicació en l’aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l’aprenentatge i la convivència.

P03 - Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, d’ensenyament i aprenentatge per mitjà del domini de tècniques i estratègies necessàries.

P04 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l’aula i del centre.

P05 - Participar en l’activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.

P06 - Participar en les propostes de millora en els distints àmbits d’actuació que es puguen establir en un centre.

P07 - Regular els processos d’interacció i comunicació en grups d’estudiants de 0-3 anys i de 3-6 anys.

P08 - Conèixer formes de col·laboració amb els distints sectors de la comunitat educativa i de l’entorn social.

Resultats d'aprenentatge

R30 - Utilitzar el coneixement pràctic i la reflexió crítica i fonamentada davant de situacions i problemes propis de la professió docent, aportar una visió inclusiva, d'equitat i respecte cap als drets humans i fomentar així una educació democràtica.

R30 - Proposar i aplicar una proposta educativa dirigida a l'escola, integrar els coneixements adquirits al llarg del grau des d'una perspectiva innovadora, i arribar a concebre la innovació com una tasca de desenvolupament professional i de formació permanent.

R30 - Organitzar, planificar i exposar les idees fonamentals del seu treball, i interpretar, contrastar i argumentar amb criteris propis.

R30 - Mostrar el procés de disseny, realització i justificació d'un treball de caràcter teòric, experimental o professionalitzador participant de manera activa en la seua concepció i elaboració.

R30 - Mostrar capacitat d'anàlisi sobre la relació entre matèries cursades, la realitat educativa i la pròpia experiència.

R30 - Expressar-se correctament de manera oral i escrita amb un llenguatge acadèmic i formal.

R30 - Desenvolupar un treball acadèmic vinculat als aprenentatges i temàtiques desenvolupades al llarg del grau, integrar-hi els coneixements i experiències adquirides i mostrar-hi el domini de les competències requerides en el grau.

R30 - Descriure i explicar fets i situacions relacionades amb els processos d'ensenyament i aprenentatge observats i viscuts.