Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

 Les proves necessàries per a la superació de l'assignatura són les següents:

a) Realització de treballs acadèmics al llarg del curs (individuals i/o en grup) (30%).

b) Realització d’una prova escrita (tipus test i/o desenvolupament), necessària perquè l'estudiantat es considere com a presentat en una convocatòria (70%).

Per a superar l’assignatura és necessari obtindre almenys el 50% de la puntuació en cadascuna de les proves.

El professorat podrà descomptar punts per les faltes d'ortografia que es troben en les activitats d'avaluació

Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET / PR / LAB / SEM / TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris oficials, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del professor/a, en qualsevol d'elles.

Els treballs acadèmics i la prova escrita són obligatoris i recuperables a la segona convocatòria. Per tant, l'alumnat que en primera convocatòria no ha aprovat alguna part, pot recuperar-la fent el lliurament en la segona convocatòria i l'examen pertinent.

En cas que no conste qualificació, figurarà per defecte, l'anotació de No Presentat. En aquest cas no es consumirà convocatòria. 

Referent a l'alumnat Erasmus es podrà realitzar una avaluació personalitzada, dins el marc del que indica l'apartat 10.1, tenint en compte les habilitats lingüístiques de l'alumnat i la seua trajectòria acadèmica.