Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1867 - Didàctica de les Habilitats Lingüístiques en Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

30%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

L’avaluació és un reflex de la metodologia emprada i pren com a referència les competències que cal assolir en la matèria. El sistema d’avaluació és únic i inclou cinc proves:

1) Un treball individual en format vídeo mp4 que serà avaluat amb una nota màxima de fins a 2 punts sobre 10. És una prova recuperable en segona convocatòria, amb data límit de lliurament coincident amb la de l'examen escrit final de l'assignatura.

2) Un projecte d’aprenentatge-servei (i.e. ApS) realitzat en grups que s'avaluarà amb una nota comuna màxima de fins a 3 punts sobre 10. No s'admetran projectes realitzats de manera individual. L'alumnat que a l'inici del curs no s'integre en cap equip ni participe després activament per a portar a terme la tasca encomanada s'entendrà que renuncia a ser avaluat d’aquesta prova que equival a 3 punts sobre una qualificació màxima de 10, és a dir, al 30% de la nota final de l'assignatura, i no es recuperable en segona convocatòria.

3) Un examen final avaluat fins a una nota màxima de 4 punts sobre 10 i a realitzar en dia i hora establerts des del Deganat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. És una prova escrita recuperable en la segona convocatòria oficial de l’assignatura, també en dia i hora establerts des del Deganat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

4) Elaboració d’un portafolis o dossier d’aprenentatge individual que inclourà la resolució d’exercicis i problemes a realitzar durant les sessions pràctiques de l’assignatura. Aquesta prova equival a 1 punt sobre la qualificació màxima de 10, és a dir, al 10% de la nota final de l’assignatura, i no és recuperable en segona convocatòria.

5) Podrà obtenir-se una nota extra de fins a un punt gràcies a l’elaboració  voluntària d’un diari de classe (“class participation journal/diary”). 

Aquest diari no ha de confondre’s amb un diari d’aprenentatge o “learning journal/diary”, per tal com el seu objectiu és que l’estudiant o l’estudianta documente no tan sols la seua assistència regular a les sessions de l’MP1867, sinó també i sobretot l’interès mostrat i la seua participació activa. A tal fi, s'haurien d'incloure aspectes com ara: 

(i) l’escolta atenta i activa de les explicacions del professorat amb la formulació de preguntes o dubtes i/o l’aportació de respostes o comentaris, 

(ii) la realització de tasques com a voluntari o voluntària, 

(iii) les contribucions als debats generats a l’aula, i/o 

(iv) l’assistència a activitats complementàries de l’assignatura recomanades pel professorat (e.g. conferències, seminaris, jornades o congressos).

Dos son els requisits per a incloure aquest tipus d'activitats en el diari de participació: que la seua temàtica estiga relacionada amb el contingut de l’MP1867 i que l'aprofitament de l'activitat quede demostrat mitjançant resums, ressenyes i/o valoracions del que allí s'ha après. 

 

A causa de la inclusió d’aquest darrer apartat, la qualificació final de l’assignatura MP1867 podria ser de fins a 11 punts (=Matrícula d’Honor). La nota d’aquest diari se sumarà directament a les qualificacions obtingudes a l’examen i altres proves d’avaluació, NOMÉS quan ja s’haja arribat almenys als 5 punts

 

Totes les proves d’avaluació detallades més amunt s’hauran de realitzar en anglès i hauran de ser originals, és a dir, fruit del treball i de l’esforç de l’estudiantat matriculat en l’assignatura, en comptes del resultat d’un simple exercici de retallar i enganxar de treballs publicats o inèdits d’altres persones. Plagiar els treballs escrits o les exposicions orals en format vídeo és un delicte acadèmic molt greu, equivalent a copiar en l’examen final. Consegüentment, la detecció de treballs que resulten del plagi tant de fonts publicades com dels treballs d’altres companys i companyes se sancionarà, no només amb un suspens en la prova d’avaluació de què es tracte, sinó amb un suspens de tota l’assignatura amb una nota final de zero punts.

Per a poder superar l’assignatura no cal aprovar cadascuna de les seues proves d'avaluació per separat, sempre que s'arribe a la nota mínima de 5 punts sobre el màxim de 10. Una qualificació de 4,9 punts no es considerarà aprovat. 

D’acord amb la normativa d’avaluació de l’UJI (aprovada pel Consell de Govern el 13 de març de 2017), es donarà la consideració de “presentat/presentada” a la convocatòria corresponent bé quan l’estudiantat haja realitzat l’examen final o bé quan haja presentat altres tasques d’avaluació amb un valor no inferior al 60% de la nota final.