Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1867 - Didàctica de les Habilitats Lingüístiques en Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD22 - Conéixer el currículum de la llengua oral i de la llengua escrita de l'etapa

DDUJI17 - Desenvolupar de manera progressiva les competències, tant generals, com lingüístiques i comunicatives dels i les alumnes, mitjançant la pràctica integrada de les quatre habilitats a l'aula de llengua anglesa

DDUJI30 - Conéixer els principals corrents didàctics de l'ensenyament de les llengües estrangeres i la seua aplicació a l'aula de llengua anglesa, en els diferents nivells establits en el currículum.

DDUJI31 - Planificar el que serà ensenyat i avaluat, així com de la selecció i elaboració d'estratègies d'ensenyament, tipus d'activitats i materials de classe per a l'aula de llengua anglesa

FB01 - Comprendre els processos d'aprenentatge en el període 6-12 anys

Resultats d'aprenentatge

R38 - Reconéixer i seleccionar mètodes, enfocaments i tècniques destinades al desenvolupament progressiu de les cinc habilitats lingüístiques per a l'aula de llengua anglesa en l'etapa d'educació primària

R38 - Identificar, analitzar i qüestionar com els llibres de text d'anglés per a primària plantegen l'ensenyament de les cinc habilitats lingüístiques

R38 - Elaborar i presentar una proposta didàctica original per a l'ensenyament/aprenentatge de les cinc habilitats lingüístiques en anglés mitjançant el dossier i des d'una perspectiva de tractament integrat de llengües, ateses les característiques motrius, cognitives, socioafectives i comunicatives de l'alumnat en edats compreses entre els 6 i els 12 anys

R38 - Descriure i exemplificar el currículum de llengua anglesa tant en el seu vessant oral com escrit per a l'etapa d'educació primària, segons el nivell de desenvolupament cognitiu, motor, social i comunicatiu dels i les escolars en el període de 6 a 12 anys

R38 - Definir els principis teòrics i metodològics de l'aprenentatge de l'anglés a partir de la integració de les cinc habilitats lingüístiques definides en el marc europeu comú de referència per a les llengües, d'acord amb els diferents nivells curriculars

R38 - Comparar i contrastar com els llibres de text d'anglés per a primària i els quaderns d'aprenentatge o dossiers “júnior” treballen l'ensenyament/aprenentatge d'aquesta llengua estrangera a partir de les cinc habilitats lingüístiques a desenvolupar en aquesta etapa educativa