Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

A) Qualificació Global

La qualificació global  de l'estudiant serà el resultat de la qualificació obtinguda en una prova final d'avaluació i la qualificació de les diferents activitats d'avaluació continuada, per tant, serà el resultat de sumar la nota de l'examen escrit (final) i la nota obtinguda en l'elaboració i exposició de treballs (seminaris).

El percentatge que li correspon a cada part, en la nota final, és el següent: examen escrit (70%) i elaboració i presentació d'activitats (30%).

Les proves necessàries per a la superació de l'assignatura són les següents:

1. Avaluació dels coneixements teòrics (70%). Es realitzarà una prova escrita (tipus test i/o de desenvolupament) en les dates oficials establides a tals efectes on s'avaluaran continguts teoricopràctics de l'assignatura.

2. Avaluació dels coneixements pràctics (30%). Mitjançant l'elaboració i exposició de treballs individuals o grupals. L'assistència a les classes de pràctiques és obligatòria (mínima assistència requerida 80%). La falta d'assistència superior al 20% dels seminaris repercutirà directament en la nota d'aquesta part de l'assignatura. En aquests casos, la nota màxima a la qual es podrà aspirar en aquesta part de l'assignatura és 1.5 sobre 3.

B) Criteris de superació de l'assignatura

Per a superar l'assignatura, és necessari:

- Que la nota de les prova teòrica siga igual o superior a 3,5 sobre 7

- Que la nota de la part pràctica siga igual o superior a 1,5 sobre 3

Nota important: si totes dues qualificacions no estan aprovades, no se sumaran. Per tant, l'estudiant que suspenga la part teòrica (encara que tinga aprovada l'avaluació contínua), tindrà com a qualificació final en la 1a convocatòria la nota de la prova final (sobre 10).

Aclariments respecte a la 2a convocatòria:

- En cas de suspendre la part teòrica de l'assignatura en la 1a convocatòria (si es té la part pràctica aprovada), es conservarà la nota de pràctica per a la 2a convocatòria. Per tant, en la 2a convocatòria, l'o l'estudiant només realitzarà una prova escrita per a recuperar els coneixements teòrics. Aquesta nota només es conservarà per a la següent convocatòria (segona per ordre temporal), i no per a la resta de convocatòries de cursos posteriors.

- En cas de suspendre la part pràctica de l'assignatura en la 1a convocatòria (si es té la part teòrica aprovada), es conservarà la nota de la teoria per a la 2a convocatòria. Per tant, en la 2a convocatòria, l'o l'estudiant haurà de recuperar la part pràctica de l'assignatura realitzant de nou els treballs que el professorat crega convenient. Aquesta nota sol es conservarà per a la següent convocatòria (segona per ordre temporal), i no per a la resta de convocatòries de cursos posteriors.

- En cas de suspendre totes dues parts de l'assignatura en la 1a convocatòria, en la 2a convocatòria l'o l'estudiant haurà de recuperar tant la part teòrica (mitjançant una prova escrita) com la part pràctica de l'assignatura (realitzant de nou els treballs que el professorat crega convenient o farà una prova final de l'assignatura per a recuperar les activitats no realitzades). En cas d'aprovar en la 2a convocatòria només una de les parts, totes dues notes no se sumaran ni es guardaran per a futures convocatòries, havent de repetir l'assignatura en cursos posteriors.

Un o una estudiant constarà com no presentat en la nota final de l'assignatura (és a dir, de la convocatòria corresponent) si no realitza la prova final objectiva. Haver entregat part dels treballs de la part pràctica en el primer semestre, no implica constar com presentat. Un o una estudiant que haja entregat part dels treballs del primer semestre i no es presente a la prova objectiva, constarà com no presentat.

Els estudiants es consideraran presentats en una convocatòria oficial en el moment en què realitzen l'examen escrit.

Sobre la realització fraudulenta de les proves d'avaluació

La suplantació en exàmens, còpia, plagi, així com qualsevol altra acció fraudulenta donarà lloc a un "zero" en aquesta activitat. Per activitat s'entén la prova d'avaluació contemplada oficialment en el sistema d'avaluació. Per exemple, una pràctica plagiada implicarà un zero global en les pràctiques o en la prova de la qual forma part  eixa pràctica (seminaris, etc..).