Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1766 - Perspectiva Multidisciplinària de les Malalties Atòpiques

Curs 5 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Taller de habilidades y simulación

20%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

- 60% examen tipus test. Subdividit en:
- 40% examen de coneixements teòrics tipus test.
- 20% resolució de casos: Coneixements adquirits en els seminaris.
- 20% taller d'habilitats ECOE. Nota mínima per a superar l'assignatura: 5/10
- 20% resolució d'exercicis: nota del tutor de pràctiques (10%) + portafolio (10%). Nota mínima per a superar l'assignatura: 5/10
 
Per tant, la prova final escrita puntua un 60% de la nota global.
PROVA ESCRITA
L'examen final constarà de 50 preguntes tipus test amb quatre opcions de resposta. 3 preguntes mal contestades restaran una bé (-0.33 per cada pregunta mal).
 
La qualificació mínima per a superar l'assignatura serà de 5 sobre 10 punts.
 
Per a superar l'assignatura hauran de superar-se totes les parts d'aquesta. L'assistència a les pràctiques és de caràcter obligatori. La no assistència a les mateixes o l'haver obtingut una nota inferior a 5 punts en la seua avaluació, suposarà no aprovar l'assignatura. Aquesta activitat (resolució d'exercicis) és una activitat no recuperable en la segona convocatòria i per tant l'alumnat no podrà superar la matèria en aquesta convocatòria si no ha realitzat / aprovat aquesta activitat en la primera convocatòria.
 
L'assistència als seminaris és de caràcter obligatori. La no assistència als mateixos suposarà no aprovar l'assignatura. Aquesta activitat és una activitat no recuperable en la segona convocatòria i per tant, l'alumnat no podrà superar la matèria en aquesta convocatòria si no ha realitzat aquesta activitat en la primera convocatòria.
 
Es considera com presentat a aquell alumne que, estant matriculat en l'assignatura, accedisca a l'aula el dia i l'hora fixada en cada convocatòria per a l'examen escrit, el qual haurà de repetir en cada convocatòria. Les notes de la resta de l'avaluació que estiguen superades es guardaran per a la següent convocatòria.