Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1548 - Filosofia de la Ciència i la Cultura

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

a) L'alumnat ha de presentar i superar les parts d'examen escrit, treball acadèmic i / o activitats pràctiques, cadascuna de les parts de l'avaluació amb un 50% de la nota, perquè pugui realitzar-se la suma de les parts de l'avaluació. El punt d'observació no se sumarà si no s'ha arribat a un 5 en les proves anteriors. Si realitza l'examen escrit i el treball acadèmic, aleshores  es considerarà com presentat. Només podrà ser considerat com a no presentat quan no hagi realitzat aquestes dues proves.

b) Les proves d'avaluació són:

1.        Examen final: l'examen constarà de preguntes de desenvolupament temàtic i de preguntes tipus test relacionades amb el temari i les activitats pràctiques. El valor de l'examen és de 5 punts.

2.    Memòries i informes de pràctiques: es realitzaran activitats pràctiques vinculades amb els temes teòrics exposats a l'aula. El valor de les activitats pràctiques és de 2 punts.

3.    Treball acadèmic: l'alumnat desenvoluparà un treball acadèmic escrit actualitzant algun dels temes proposats (assignats pel professorat). El valor de la prova és de 2 punts. Es lliurarà per l'aula virtual seguint les instruccions que el professorat donarà a l'inici de curs.

4.    Observació i execució de tasques i pràctiques: l'alumnat participarà durant el curs en les exposicions dels continguts didàctics (contribuint en aquells aspectes prèviament assignats pel professorat), en les preguntes i els debats a l'aula, així com en les presentacions de els altres companys. El valor de l'observació és d'1 punt com a màxim.

c) Recuperació de les proves d'avaluació

1.    Examen final: l'examen podrà ser recuperat en la resta de les convocatòries del curs.

2.    Memòria d'activitats pràctiques: les activitats pràctiques seran recuperables mitjançant una treball o pràctica substitutòria sempre que es manifeste una raó de força major (malaltia, defunció d'un familiar, etc.) degudament justificada (presentació de justificant mèdic, etc.).

3.    Treball acadèmic: el treball acadèmic serà recuperable en la resta de les convocatòries.

4.    Observació / execució de tasques i pràctiques: no és recuperable.