HU1513 - Filosofia de les Ciències Humanes i Socials

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Criteris de superació

a) Globalment el conjunt de les proves ha de sumar 5 punts perquè l'assignatura es considere aprovada (no hi ha una nota mínima per a cadascuna de les proves, totes computaran a l'efecte de la suma global).

b) Perquè l'alumnat es considere presentat en una convocatòria necessàriament haurà de realitzar l'examen.

c) Les proves d'avaluació contínua són recuperables.