Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

- La metodologia de treball serà aquella que establisca cada estudiant o estudianta amb el seu supervisor o supervisora per a l'elaboració del TFG. Tanmateix, se centrarà, fonamentalment, en reunions periòdiques per a la tutorització respecte a la bibliografia utilitzada, el contingut expressat, l'estructura, la redacció, la forma, la presentació i defensa, etc.
- Respecte a la tutela i d'acord amb la Normativa dels TFG de la Universitat Jaume I, el tutor o tutora ha de ser docent del títol i ha d'actuar com a dinamitzador del procés d'aprenentatge. Serà responsable d'exposar a l'estudiantat les característiques del TFG, d'assistir-lo i d'orientar-lo en el seu desenvolupament, de vetlar per l'acompliment dels objectius fixats i d'emetre un informe del treball que haja tutelat. Com a tutor o tutora pot actuar més d'una persona, i en el cas que un d'ells siga extern a l'UJI, almenys un o una ha de ser docent del títol. L'assignació de tutoria tindrà validesa un curs acadèmic (Informació de la Normativa de TFG de la Universitat Jaume I).
Una vegada finalitzat el TFG i d'acord amb el procediment i els termes establits per la Comissió de Grau, l'estudiantat ha d'entregar a la coordinació del TFG la sol·licitud de defensa, amb el vistiplau del tutor o tutora i la seua avaluació, i una versió en paper i en format electrònic del TFG (Informació de la Normativa de TFG de la Universitat Jaume I).
Les normes d'estil, d'extensió i d'estructura, etc. per al TFG es troben recollides en el document anomenat Directrius del Treball de Fi de Grau disponible en l'Aula Virtual.
El nombre de convocatòries per a dipositar el TFG també es trobaran al document de les Directrius i el corresponent calendari d’entrega serà publicat en l'Aula Virtual.
Per a l’entrega del TFG, l’estudiantat haurà de formalitzar la sol·licitud de la següent manera:
a. Emplenar el formulari electrònic ubicat en l’Aula Virtual.
b. Entregar la sol·licitud en versió impresa que, a més, inclou la declaració ètica de les bones pràctiques. Aquest document ha de signar-lo el tutor o la tutora.
A més, s’haurà d’entregar una versió en paper i una digital a través de la tasca habilitada en l’Aula Virtual, així com qualsevol altre material o producte significatiu per a la seua avaluació.
Tot TFG serà defensat públicament. Aquesta consistirà en una exposició oral per part de l’estudiantat durant un màxim de deu minuts, en la que s’explicarà el plantejament del treball, les fonts utilitzades i les principals conclusions obtingudes. Després de la qual els membres del tribunal poden realitzar les consideracions i preguntes oportunes durant un màxim de 15 minuts en total, a les quals haurà de respondre l’estudiantat. L’acte serà gravat amb els mitjans que es consideren oportuns. La coordinació haurà de fer públic el lloc i hora de les defenses mitjançant l'Aula Virtual.
Així mateix serà necessari que el tutor o tutora faça arribar a la coordinació el seu informe d’avaluació del treball tutelat i recomanació d’entrega, almenys, amb una setmana d’antelació a l’acte de defensa programat. Aquest informe es compon d’un model de rúbrica on es detallen els criteris d’avaluació i permet al tutor o tutora, per una banda, atorgar la seua qualificació en aspectes concrets. Per una altra banda, pot fer una valoració genèrica del procés de tutorització.