Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

La qualificació de l'assignatura es calcularà de la següent manera:

- Un 50% de la nota serà atorgada pel tutor o tutora mitjançant l’informe de l’avaluació.

- L’altre 50% serà assignat pel tribunal avaluador, el qual valorarà el treball escrit en un 30% i la presentació oral en un 20%. Els tribunals avaluadors seran anomenats per la Comissió del Grau. Cadascun estarà constituït per tres membres titulars i tres suplents, docents del grau. Sols de manera excepcional i amb l’autorització expressa de la Comissió del Grau, en podran formar part altres membres externs. El tribunal disposarà d’un model de rúbrica on es detallen tots els criteris d’avaluació que utilitzarà per assignar una qualificació numèrica. Aquestes rúbriques poden publicar-se en l'Aula Virtual. A més, signarà la corresponent acta on constarà la dita qualificació.

Per a superar l’assignatura és imprescindible aprovar tant l’avaluació realitzada pel tutor o tutora, com l’avaluació del tribunal. A més, haurà de presentar-se el treball seguint el procediment establit i les dates acordades per a cada convocatòria.