Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

PERSONES IMPLICADES en el procés de realització de les pràctiques externes:

  • L’estudiantat que realitza les pràctiques en l’entitat de la seua elecció (segons els criteris que s’expliquen més avant). Disposarà en tot moment del seguiment per part d’un supervisor (personal de l’entitat on fa les pràctiques) i també d’un tutor (professorat de la Uji) amb el qual haurà de mantenir el contacte per informar de qualsevol incidència. S’haurà d'incorporar a l'entitat acordada, complir l'horari pactat i respectar les normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos laborals de l'entitat. Igualment haurà d'elaborar i entregar tots els documents i informes que se sol·liciten per al seu seguiment i avaluació (particularment, al final de la seua estada en pràctiques (280 hores) lliurar al seu tutor acadèmic una memòria de les pràctiques realitzades segons les indicacions que s’expliciten en l’apartat 10.2 sobre avaluació). Igualment té dret a rebre un certificat per part de l'entitat amb menció expressa de l'activitat exercida, la durada i, si escau, del seu rendiment. Sobre els drets i deures de l’estudiantat en pràctiques remetem als articles 6 i 7 de la Normativa de Pràctiques Acadèmiques de la Uji referenciada en l’apartat 7.1 d’aquesta Guia Docent.
  • El coordinador o coordinadora de pràctiques. És un professor o professora del grau que coordina tot el procés de realització de les pràctiques externes: es reuneix amb els estudiants i els indica les possibilitats existents i el procés que s’ha de seguir; assigna a cada estudiant l’entitat on realitzar les pràctiques i quin professor els tutoritzarà.
  • El tutor o tutora. És un membre del professorat del grau que tutoritza acadèmicament a cada alumne individualment. Un cop feta l’assignació del lloc on realitzar les pràctiques per part del coordinador, l’estudiant s’haurà de posar en contacte amb el seu tutor i junts ompliran el Projecte Formatiu, un document telemàtic que signaran tant l’estudiant, com el tutor i el supervisor. En aquest document es recullen les característiques de les pràctiques, dates de realització, horaris, activitats, etc. Fins que no se signe aquest document, l’estudiant no pot incorporar-se al seu destí per iniciar les pràctiques.
  • El supervisor o supervisora: personal de l’empresa o entitat on l’estudiant realitza les pràctiques i que l’acompanya i supervisa les seues activitats en el desenvolupament del treball diari.

 

LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES: Les pràctiques es desenvoluparan a les dependències o locals de les entitats cooperadores que s'especifiquen en els convenis de cooperació o annexos corresponents. Aquestes entitats se situen fonamentalment en l'entorn socioeconòmic de la Universitat Jaume I. Tot i que aquesta és la norma general, l'estudiantat podrà proposar voluntàriament a la coordinació de pràctiques qualsevol altra entitat i ubicació, sempre que es trobe relacionada amb el contingut de la titulació. Eventualment, es podrà  substituir el treball presencial pel telemàtic sempre que el Projecte Formatiu ho contemple.

Quan la naturalesa de les pràctiques ho permeta, les circumstàncies ho aconsellen, i es garantisca el compliment dels objectius bàsics, l'estada també podrà realitzar-se en les dependències de la Universitat Jaume I.

Amb caràcter general, l'estudiantat no podrà realitzar les pràctiques en empreses, institucions o entitats amb les quals mantinga una relació contractual o funcionarial. Excepcionalment, la Comissió d'Estades en Pràctiques de la Titulació podrà autoritzar estades d'aquest tipus, sempre que establisca mecanismes de control addicionals sobre compatibilitat d'activitats, horaris, tasques específiques a desenvolupar, i altres aspectes que considere necessaris.

En cas de realitzar les pràctiques a l'estranger, a través de programes de mobilitat i/o sobre la base de qualsevol altra convocatòria pública, s'han d'atendre a les bases de la corresponent convocatòria.

 

OFERTA PÚBLICA I OFERTA NOMINATIVA DE PRÀCTIQUES

Conceptualment existeixen dos tipus d’oferta de lloc on realitzar les pràctiques: les públiques i les nominatives. Anomenem oferta pública al llistat d’entitats i empreses que la mateixa universitat, mitjançant el coordinador de pràctiques, posa a disposició dels estudiants del grau perquè realitzen les seues pràctiques. Són entitats amb les quals la Universitat ja té un conveni signat i que oferten places de manera reiterada al llarg dels últims anys. A aquesta oferta pública pot optar tot l’estudiantat del grau, indicant les seues preferències i, en cas de competència, s’assignaran per ordre d’expedient acadèmic.

L’altra opció són les pràctiques nominatives, és a dir, que l’estudiant en qüestió busque alguna altra entitat que no estiga al llistat d’ofertes públiques (siga empresa, organisme públic, ONG...) per tramitar que eixa entitat oferte una plaça de pràctiques per al nostre grau, que en aquest cas seria nominativa, és a dir, destinada en exclusiva a l’estudiant que ho ha gestionat. La raó pot ser geogràfica (realitzar les pràctiques en la població on es viu o en un lloc proper) o bé per l’interés en algun tipus d’activitat o entitat específica. En tot cas, sempre d’un àmbit relacionat amb el contingut del grau i amb l’aval del coordinador de pràctiques, al qual s’haurà d’informar prèviament d’aquesta intenció i de les característiques de l’entitat i de les pràctiques a realitzar. Des del grau animem l’estudiantat a fer ús d’aquesta via si no troben en el llistat públic d’ofertes unes pràctiques que s’adapten a les seues expectatives, però sempre amb l’autorització prèvia del coordinador del grau (i en casos de dubte de la comissió de titulació). El procediment per gestionar unes pràctiques nominatives apareix explicat en la pàgina web de la OIPEP, on està també l’aplicatiu informàtic (https://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/info-entitats/) i en l’Aula Virtual de l’assignatura. El primer pas és que l’entitat signe un conveni amb la universitat per acollir estudiants en pràctiques (si no el té signat d'anys anteriors), i el segon introduir l'oferta de pràctiques en el sistema de la Uji amb el nom de la persona que les realitzarà. Tot el procediment pot durar, al voltant d'un mes (una setmana si ja existeix conveni vigent).

 

PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ DE LES PRÀCTIQUES

Perquè l’estudiantat tinga la informació necessària sobre l'assignatura (funcions de les persones implicades, calendari, avaluació... i dubtes que es plantegen al respecte), conega les places disponibles i puga canalitzar les seues preferències, el coordinador de pràctiques convocarà als alumnes a dues reunions. En una primera reunió informativa, a celebrar entre els mesos d’abril o maig, convocarà els estudiants de grau que estiguen en tercer curs (i que per tant a l’any següent previsiblement faran les pràctiques) per explicar-los com funcionen, quines són les ofertes habituals, i que d’aquesta manera puguen, si ho volen, anar planificant amb temps quines pràctiques voldran realitzar. La segona reunió es farà a l’inici del curs (setembre-octubre) amb els alumnes matriculats en l’assignatura de pràctiques externes, amb indicacions ja molt més concretes per iniciar de manera immediata el procés d’assignació de llocs de realització.

Un cop feta la reunió (acabat el període de matriculació i activades ja les ofertes públiques) s’obrirà un termini perquè els estudiants interessats en alguna de les places de l’oferta pública indiquen les seues preferències mitjançant una aplicació informàtica (no ho hauran de fer els que estiguen gestionant o vagen a gestionar una oferta nominativa). A continuació, es farà pública el llistat amb la relació definitiva d'estudiantat, la seua distribució per llocs, professorat tutor assignat i supervisió amb què compte cada un. En aquells casos en què la mateixa plaça la sol·liciten més alumnes dels permesos, es faran servir els següents criteris d'assignació per aquest ordre: 1r) Millor expedient acadèmic, ponderant tant la nota mitjana de l'expedient com el nombre de crèdits totals superats en el moment de fer la distribució; 2n) Nombre de crèdits superats.

Un cop feta l’assignació (i a partir d’ací ja serveix tant per a places públiques com per a places nominatives) l’estudiant s’haurà de posar en contacte amb el seu tutor o tutora, que és la persona autoritzada per omplir, junt amb l’estudiant i coneixent també l’opinió del supervisor, el Projecte Formatiu. En aquest es fixen per escrit les característiques de les pràctiques, els objectius educatius, les activitats a desenvolupar i el calendari de les pràctiques. Un cop signat telemàticament per les tres parts (estudiant, supervisor i tutor, per aquest ordre) es generarà el document corresponent i l’alumne podrà iniciar la seua estada en pràctiques.