Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

50%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

50%

Criteris de superació

L'avaluació és una de les funcions bàsiques del professorat tutor, el qual compta amb dos instruments:

  1. La memòria d'activitats entregada per l'estudiant (50%) 
  2. El qüestionari o full d'avaluació que li subministrarà el supervisor o supervisora  una vegada finalitzades les pràctiques (50%) (https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/5VVWTYNLRVZWDACO26N802GYAH4AV4G5 o també en l'Aula Virtual de l'assignatura)

LA MEMÒRIA DE LES PRÀCTIQUES

Dels 12 crèdits de l’assignatura Pràctiques Externes, s’han calculat 280 hores per a l’estada en pràctiques, de manera que queden al voltant de 15 hores per a la redacció de la memòria. Pot ser una ajuda important si, des de l’inici de les pràctiques, els estudiants van portant una mena de diari o registre de les tasques realitzades.

L’objectiu de la memòria és reflectir, de la millor manera possible (i sobretot de manera realista), en què han consistit les pràctiques, amb un apartat final de reflexió sobre la seua utilitat i o possibles millores. No es tracta de fer un treball molt bonic, o amb una redacció brillant més o menys farcida d’idealisme, ni tampoc d’omplir moltes fulles. Es tracta de reflectir el contingut i la trajectòria reals de l’estada en pràctiques. El més encertat serà que l'estudiantat contacte amb el seu professorat tutor i li demane orientació sobre l'estructura, apartats, dimensions, etc.

Bàsicament la memòria s’hauria d’estructurar, almenys, en tres blocs: descriure l'entitat on s'han fet les pràctiques; activitats realitzades; valoració.

  1. L’objectiu del primer apartat és descriure l’entitat d’acollida on haveu desenvolupat les vostres pràctiques i el tipus de treball que s’hi desenvolupa (característiques, estructura organitzativa, serveis que presta, personal de què disposa, tipus de funcionament, horaris, material disponible, etc.). Amb tot això l'estudiant ha d'acreditar el seu coneixement i la seua integració en el lloc d'estada en pràctiques. I també pot fer-ne una valoració sobre la seua utilitat per assolir les competències que l’assignatura pretén.
  2. El segon bloc, que constitueix la part principal de la memòria, s'ha de centrar en el treball exercit realment per l’alumne, des de la primera planificació amb el seu tutor o tutora i supervisor o supervisora, els objectius, les dificultats trobades, la temporalització, el desenvolupament de les tasques realitzades, la participació en altres activitats col·laterals, etc. L’estructura d’aquesta part pot divergir segons les característiques de cada estada en pràctiques, posant més l’accent en un aspecte o en un altre. Però l’objectiu és deixar una memòria realista i objectiva sobre les activitats concretes desenvolupades. Si es vol incorporar material relacionat amb el treball que s’ha desenvolupat, cosa que sempre pot redundar en fer més comprensibles les activitats realitzades, es pot fer en el mateix text, o millor en apèndix al final de la memòria si resulta massa extens.
  3. El tercer bloc serà el de les conclusions, i consistirà en una valoració crítica de les pràctiques realitzades. En una redacció necessàriament breu (és suficient un full o, com a màxim, dos), es tracta de construir una visió de conjunt a partir dels dos blocs anteriors, valorant el desenvolupament de les pràctiques de manera global. Ací també interessa la valoració personal de l’experiència, així com anotar mancances o aspectes que en opinió de l’estudiant s’haurien de millorar en la gestió de les pràctiques externes (siguen aspectes organitzatius, de desenvolupament quotidià del seu treball de pràctiques, de les característiques de l’entitat concreta, etc.).

Finalment, la memòria s'ha d’entregar al professorat tutor perquè l’avalue i puga posar la nota en les actes de l’assignatura. Els terminis de lliurament dependran, òbviament, del calendari de realització de les pràctiques, però es recomana lliurar-la el més aviat possible a partir del moment de finalització de l’estada, i en tot cas sempre amb l’antelació necessària abans del termini estipulat de tancament de l’acta de l’assignatura.

 

ACTIVITATS SUBSTITUTÒRIES I CONVALIDACIONS

En els casos excepcionals en què les Pràctiques Externes no puguen realitzar-se per raons de conciliació familiar, laboral, de salut, etc., l'assignatura es podrà superar mitjançant la realització d’un treball acadèmicament dirigit, comptant amb l'autorització de la Comissió del Títol i amb la sol·licitud prèvia motivada, i per escrit, de l'interessat. Una vegada concedida l'autorització, la coordinació de pràctiques assignarà un tutor o tutora perquè assumisca la direcció del treball.

Pel que fa a la convalidació de les Estades en Pràctiques, s'ha d'adequar al que recullen les disposicions reguladores del règim general de convalidacions, com succeeix amb la resta d’assignatures. En aquest cas, es pot sol·licitar bé l'exempció de les pràctiques, bé el reconeixement de crèdits per experiència professional o bé el reconeixement de pràctiques extracurriculars, segons el que es disposa a l’article 11 de l’Annex I de la Normativa de Pràctiques Acadèmiques citat en l’apartat 7.1. d’aquesta guia docent.

  • Sol·licitud de l'exempció de pràctiques: estudiantat amb una experiència professional en àmbits relacionats amb el contingut i nivell del grau, de durada igual o superior a les pràctiques curriculars, que adjunten una memòria explicativa que incloga les funcions exercides en el seu lloc de treball, poden sol·licitar l’exempció de realitzar les Pràctiques (ho ha d'aprovar el Consell de Titulació). Han de matricular-se en l'assignatura Pràctiques Externes; se li assignarà un tutor o tutora que l'orientarà en l'elaboració d'una memòria en la qual haurà de reflexionar sobre com es vincula la seua experiència professional amb les competències de l'assignatura. El tutor o tutora avaluarà aquesta memòria i es posarà una nota final.
  • Les pràctiques externes extracurriculars poden ser reconegudes com a pràctiques curriculars, segons els requisits establits en la Normativa de Pràctiques Externes en vigor (Annex I, article 11, apartat 3).