Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1521 - Història Medieval d'Europa

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Les eines metodològiques es basaran en les classes presencials (teòriques i pràctiques), les tutories i el treball personal de l'alumnat. Els materials estaran disponibles en l’aula virtual de l’assignatura.

1)      Les classes presencials teòriques consistiran en el desenvolupament del tema per part del professor, el qual donarà informació sobre la bibliografia essencial, exposarà l'estat de la qüestió amb un breu resum dels principals corrents historiogràfics, i desenvoluparà els principals continguts del tema. En aquestes classes s'alternaran dues modalitats i dos objectius: d'una banda les síntesis globals adreçades a obtindre una visió genèrica dels processos històrics, i de l'altra classes d'aprofundiment per a endinsar-se en la complexitat d’alguns problemes específics.

Cada unitat temàtica comprendrà una sèrie de lectures obligatòries i altres de complementàries. Atesa la impossibilitat d'exposar tots els continguts teòrics de manera oral en classe, el treball independent de lectura i construcció de la pròpia síntesi per part de l'alumnat constituirà un complement imprescindible per a abastar la totalitat dels continguts curriculars.

Atès que l'assistència a classe és lliure, l'alumnat que no puga assistir a les classes presencials ha de reforçar el seu treball autònom de lectures personals.

 

2)      Les classes presencials pràctiques  seran complementàries a les teòriques i tindran com a objectiu desenvolupar una sèrie d'habilitats i capacitats fonamentals per a la pràctica historiogràfica, com ara la capacitat d'anàlisi, valoració, interpretació i síntesi, o el coneixement i crítica de les maneres d'elaborar el discurs historiogràfic. Aquests objectius s'assoliran mitjançant activitats com ara comentaris de textos històrics i de mapes; anàlisi i comentari de material audiovisual; lectura crítica i elaboració de resums a partir d'articles i capítols de llibre relacionats amb la matèria; debat sobre punts concrets que provoquen actualment un viu debat historiogràfic després d'haver llegit els materials fornits pel professor; o fins i tot la possibilitat d'incloure visites guiades a arxius locals o excavacions arqueològiques.

Les activitats desenvolupades en les classes pràctiques podran formar part de la prova escrita final.

3)      Pel que fa a les activitats no presencials cal remarcar la importància del treball autònom que cada estudiant o estudianta ha de desenvolupar (encara major en el cas dels que no puguen acudir a les classes presencials): lectura dels textos proposats, estudi de la matèria i realització dels treballs acadèmics obligatoris. Al llarg del semestre es proposaran activitats concretes per a afavorir aquest aprenentatge autònom.

  • Per a cada tema es proposaran unes lectures obligatòries i altres de complementàries. Aquest treball de lectura personal sobre la bibliografia proposada resulta fonamental per a adquirir un veritable coneixement històric, superant la mera dependència dels “apunts”.
  • Al llarg del curs s’ha de realitzar una sèrie de treballs obligatoris, bàsicament de lectura i ressenya d’articles o capítols de llibre. El calendari d’aquests treballs apareixerà indicat en l’aula virtual de l’assignatura, i la presentació en els terminis previstos és requisit indispensable per poder presentar-se a l’examen escrit.

4)      Les tutories –presencials o virtuals, individuals o de grup– seran l'instrument bàsic per a fer un seguiment detallat de les diferents activitats proposades, així com de les activitats d'estudi dirigit. En l’aula virtual de l’assignatura hom disposarà d’un fòrum de tutories (públic, obert a tot el curs) i d’un diàleg privat per a afavorir la relació directa amb el professorat. Utilitzeu aquestes eines millor que un simple correu per a consultar els dubtes.

5)      Els materials de l’assignatura estaran disponibles en l'aula virtual: programa detallat, treballs acadèmics que s’han de realitzar i terminis de presentació, guies bibliogràfiques, recursos didàctics, còpies de les presentacions utilitzades en les classes presencials, materials de lectura, etc.