EI1025 - Gràfics i Multimèdia

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

45%

Projecte

40%

Avaluació de pràctiques

15%

Criteris de superació

La superació de l'assignatura suposarà tenir una nota mínima de 5 sobre 10, tant en l'examen teòric com en el projecte de laboratori.

Es considerarà que l'alumnat s'ha presentat a l'assignatura si ha fet l'examen teòric.

La nota final es calcularà a partir dels següents percentatges:

  • Examen teòric: 45 % de la nota final de l'assignatura. Consisteix en la realització d'un examen escrit amb preguntes teòriques i problemes.
  • Projecte: 40 % de la nota final de l'assignatura. Per a la realització del projecte, es facilitarà a l'alumnat els continguts mínims que ha de complir el projecte. S'avaluarà la complexitat d'aquest.
  • Avaluació de les pràctiques: 15 % de la nota final de l'assignatura. El treball en grup consisteix en la realització d'un vídeo en què cada grup presentarà el joc portat a terme en pràctiques. En aquest vídeo han d'aparèixer la descripció del joc, les seues característiques tècniques, les seues mecàniques, la seua jugabilitat, i les reflexions del grup sobre aquest. El grup haurà d'assistir a, almenys, dues tutories amb el professorat per al correcte seguiment del seu treball. El vídeo es mostrarà en classe a la resta d'alumnat de l'assignatura.

Les notes de les parts aprovades en primera convocatòria es guardaran per a la segona convocatòria.

En segona convocatòria, es mantenen les condicions de superació de l'assignatura. El càlcul de la nota final queda de la següent manera:

  • Examen teòric: 45% de la nota final de l'assignatura.
  • Projecte: 40% de la nota final de l'assignatura.
  • El 15% corresponent a l'avaluació de les pràctiques no és recuperable en aquesta convocatòria. És una activitat opcional.