EI1023 - Fonaments d'Enginyeria del Programari

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

Temari de teoria

  1. Introducció a l’enginyeria del programari.

  2. Projectes i planificació en enginyeria del programari.

  3. Definició de requisits.

  4. Anàlisi.

  5. Disseny.

  6. Construcció i posada en marxa de productes de programari.

Temari de pràctiques

  1. Planificació de projectes amb eines de planificació.

  2. UML. Diagrames bàsics amb eines CASE.

  3. Projecte de desenvolupament de programari: planificació, anàlisi i disseny aplicat a un cas pràctic.

  4. Com documentar projectes de desenvolupament de programari.

Temari del seminari: Redacció de treballs tècnics en anglès.