ET1036 - Tecnologia de Materials

Curs 4 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

ET1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

ET1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

ET1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

ET1004 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

ET1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

ET1006 - Química

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

ET1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

ET1008 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

ET1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

ET1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

ET1011 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

ET1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

ET1013 - Electrotècnia

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

ET1014 - Enginyeria Tèrmica

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

ET1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

ET1016 - Mecànica de Fluids

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

ET1017 - Empresa

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

ET1018 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

ET1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

ET1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

ET1022 - Mètodes Matemàtics

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

ET1023 - Sistemes Automàtics

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

ET1024 - Sistemes de Producció Industrial

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

ET1025 - Màquines Elèctriques

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

ET1027 - Ampliació de Física

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

ET1028 - Dibuix Industrial

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

ET1029 - Tecnologies de Fabricació

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

ET1030 - Automatització Industrial

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

ET1032 - Informàtica Industrial

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.