EQ1037 - Seguretat i Higiene Industrial

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Bloc temàtic 1.  INTRODUCCIÓ A LA SEGURETAT E HIGIENE INDUSTRIAL.

 

Tema1. Introducció. Normativa.

Definicions. Normativa bàsica. Llei de prevenció de riscos laborals. Responsabilitats legals.Sistema de gestió de riscos laborals

 

Tema 2. Gestió de la prevenció de riscos.

Tema 2. Legislació específica de la indústria química. Introducció. Marco legal bàsic en la UE: Reglaments REACH i CLP. Transport internacional de mercaderies perilloses. Risc d'accidents amb substàncies perilloses. Risc d'accidents greus: Directives SEVESO.

 

Bloc temàtic 2.  SEGURETAT INDUSTRIAL.

 

Tema 3. Tècniques generals de seguretat.

Tècniques generals de seguretat. Introducció. Tècniques analítiques de seguretat. Tècniques a priori i tècniques a posteriori. Tècniques operatives de seguretat: senyalització, seguretat en màquines, EPIs.

 

Tema 4.  Tècniques específiques de seguretat en la indústria química.

Introducció. Mètodes d'avaluació de riscos en la indústria química: qualitatius (HAZOP i ATEX) i quantitatius (arbre de fallades) . Accidents greus amb substàncies perilloses. Zonificació. Mètodes quantitatius d'estimació de conseqüències i de vulnerabilitat (Probit).

 

Bloc temàtic 3.  HIGIENE INDUSTRIAL

 

Tema 5. Introducció a la higiene del treball.

Metodologia. Classificació dels agents contaminants. Criteris ambientals de valoració. Definició de TLV's. Metodologies en higiene industrial: clàssica i en higiene inversa..

 

Tema 6. Contaminants químics.

Introducció. Efectes. Tipus de contaminants. Avaluació de l'exposició a contaminants químics. Mètodes en higiene inversa i mètodes clàssics. Criteris d'avaluació. Protecció: mètodes generals, ventilació general, extracció localitzada i proteccions individuals.

 

Tema 7. Contaminants físics: Soroll.

Introducció: acústica. Efectes sobre la salut. Sistemes de mesura. Criteris de valoració. Protecció col·lectiva (condicionament i aïllament acústic) i individual.

 

Tema 9. Contaminants físics: Calor.

Introducció: balanç d’energia al cos humà. Variables de un ambient tèrmic. Efectes sobre la salut. Sistemes de mesura. Criteris de valoració. Proteccions col·lectives i individuals.

 

Tema 10. Contaminants físics: Radiacions.

Introducció: radiacions ionitzants i no ionitzants, fonts naturals i artificials. Efectes. Sistemes de mesura. Criteris de valoració. Proteccions col·lectives i individuals.

 

Tema 11. Contaminants físics: Vibracions.

Introducció: principis físics, fonts i tipus (parcial o global). Efectes fisiològics. Sistemes de mesura. Criteris de valoració. Proteccions col·lectives i individuals.

 

Tema 12. Contaminants biològics.

Introducció: riscos biològics, agents biològics mes importants. Efectes sobre la salut.  Sistemes de mesura. Criteris de valoració. Proteccions col·lectives i individuals.