Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1018 - Electrotècnia i Electrònica

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica


D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades en l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies docents:

Lliçó magistral: Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professorat, amb suport de tècniques multimèdia, dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

Resolució d'exercicis i problemes per part del professorat: El professorat desenvolupa i interpreta solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. S'usa com a complement a la lliçó magistral.

Resolució d'exercicis i problemes per part de l'estudiantat: Situacions on l'alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.

Treball de laboratori: Mètode que consisteix en el desenvolupament per part de l'alumnat d'un treball específic de laboratori cientificotecnològic sota la supervisió del professor o professora. Aquest tipus de metodologia es distingeix per l'elevada autonomia amb la qual ha de treballar l'alumnat.

Aprenentatge a través de l'aula virtual: Situació d'ensenyament-aprenentatge en les quals s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professor-alumne i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del currículum.