CS1044 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

 L'estudiant haurà de realitzar el seu *TFG conforme a les directrius del seu tutor de *TFG.

Una vegada que l'estudiant ha enviat el treball al tutor i aquest ha donat el vistiplau a la defensa del mateix amb l'informe de proposta de valoració, l'alumne deurà:

 Emplenar el tràmit de sol·licitud dins del termini establit pel Coordinador els següents tràmits:

PROCEDIMENT PER A SOL·LICITUD DE DEFENSA I DEPÒSIT DE *TFG

La sol·licitud de defensa i depòsit del *TFG constarà:

1. L'alumne haurà de penjar el *TFG (en format PDF) en el lloc habilitat per l'aplicació *SPI disponible en *IGLU apartat *TFG juntament amb la documentació requerida en el termini establit.

2. Les Comissions Avaluadores es constituiran segons la normativa d'aplicació. El dia i hora concrets es comunicarà als alumnes amb l'antelació suficient, així com el temps d'exposició que disposaran per a la defensa.

3.la Comissió Avaluadora emetrà la qualificació definitiva del *TFG valorant, de manera global, tant el contingut del mateix com la defensa realitzada per l'estudiant, podent al seu torn, tindre en compte l'informe emés pel tutor del *TFG (sense caràcter vinculant)

 És necessari obtindre una qualificació mínima de 5 (sobre 10) per a aprovar en el acte de defensa. S'entendrà que el *TFG és presentat quan es defense davant el tribunal correspondiente.la no presentació de l'alumne davant el Tribunal en la data i hora que se li ha convocat suposarà la no superació de l'assignatura en aqueixa convocatòria. El *TFG que emmalaltisca de plagi no superarà l'assignatura sense perjudici d'altres responsabilitats acadèmiques

L'avaluació la realitzarà la Comissió Avaluadora després de la Defensa Pública OBLIGATÒRIA segons el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre de 2008. Aquesta defensa es realitzarà mitjançant l'exposició del seu contingut o de les línies principals d'aquest, durant el temps màxim especificat en la citació per a la defensa. Posteriorment, l'estudiant contestarà a les preguntes i aclariments que puguen plantar els membres de la Comissió Avaluadora, la qual procedirà a donar-li una qualificació global del *TFG, en atenció als criteris anteriorment assenyalats.

Una vegada que tots els alumnes hagen realitzat la defensa sol·licitada es publicarà l'acta amb les qualificacions de cadascun dels treballs a través de les vies ordinàries.