Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1043 - Consolidació d'Estats Financers

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1: CONCEPTE DE GRUP DE SOCIETATS I CONSOLIDACIÓ 

1.1 Combinació de negocis i consolidació comptable 

1.2 Normativa 

1.3 Conceptes de grup, mulitgrupo i associades 

1.4 Obligació de consolidar. 

TEMA 2: ELS METODOS DE CONSOLIDACIÓ 

2.1 Tipus de participació patrimonial 

2.2 Punts de participació 

2.3 Mètodes d'integració 

2.4 El procés de consolidació comptable 

2.5 Conjunt consolidable i perímetre de consolidació 

TEMA 3: FASES DEL PROCÉS D'INTEGRACIÓ 

3.1 Homogenización prévia 

3.2 Agregació 

3.3 Eliminacions i ajustos 

3.4 Eliminacions intragrupos 

3.5 Eliminacions de resultats 

TEMA 4 ELIMIACIÓN INVERSIÓ-PATRIMONI NET 

4.1 Valoració de la inversió 

4.2 Valoració del patrimoni net de la depenent 

4.3 Data d'adquisició del control 

4.4 Participació dels socis externs 

4.5 Eliminació en exercicis posteriors 

TEMA 5: ELIMINACIONS DE PARTIDES INTRAGRUPO I RESULTATS INTERNS 

5.1 Partides reciprocas 

5.2 Operacions internes d'existències 

5.3 Operacions internes d'immobilitzat 

5.4 Operacions internes de serveis 

5.5 Operacions amb actius financers 

TEMA 6: METODO D'INTEGRACIÓ PROPORCIONAL 

6.1 Societats multigrup 

6.2 Característiques del mètode d'integració proporcional 

6.3 Metodologia 

TEMA 7: PROCEDIMENT DE POSADA EN EQUIVALÈNCIA 

7.1 Societats associades 

7.2 Característiques del procedemiento de posada en equivalència 

7.3 Metodologia 

TEMA 8: COMPTES ANUALS CONSOLIDATS 

8.1 Normes generals 

8.2 Balanç consolidat 

8.3 Compte de pèrdues i guanys consolidada 

8.4 Estat de canvis en el patrimoni net consolidat 

8.5 Estat de fluxos d'efectiu consolidat 

8.6 Memòria consolidada