Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1044 - Sociologia de l'Empresa

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Criteris de superació

Examen escrit50 % nota. Avalua els coneixements conceptuals i teòrics de la matèria assimilats per l'alumnat, així com la seua capacitat d'anàlisi i raonament crític.

Prova final escrita individual, que abastarà la matèria treballada, així com el material de suport que s'haja considerat convenient (sempre pautat amb lel professorat).

Constarà de cinc preguntes de tipus mitjà, o si es considera convenient de deu curtes.

És necessari obtenir una qualificació com a mínim de 5 sobre 10 per a poder procedir a la realització de la mitjana amb la resta de components de l'avaluació.

 

Elaboració de treballs acadèmics50% nota

- Presentacions en classe

- Activitats pràctiques en aula

És necessari obtenir una qualificació com a mínim de 5 sobre 10 per a poder procedir a la realització de la mitjana amb la resta de components de l'avaluació.

Els treballs acadèmics són obligatoris i recuperables a la segona convocatòria. Per tant, l'alumnat que en primera convocatòria no ha aprovat alguna part, pot recuperar-la fent el lliurament per escrit o per aula virtual (segons pacte amb el professorat) en la segona convocatòria i l'examen pertinent.

En aula virtual constarà registre informatiu.

Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET / PR / LAB / SEM / TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris oficials, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del professorat, en qualsevol d'elles

L'alumnat es considera presentat quan realitze l'examen i lliure els treballs acadèmics proposats.

En el cas de l'alumnat Erasmus es podrà establir alternatives d'avaluació, tenint en consideració la seua trajectòria lingüística i acadèmica.