Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1035 - Direcció de Vendes

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

 PRIMERA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA:
 
Examen 5 punts. L'alumne ha de superar els 2.5 punts perquè li sumei l'avaluació contínua. Aquest apartat és recuperable a la segona convocatòria ordinària.
 
Avaluació contínua (5 punts): (aquesta part només es sumarà si se supera l'examen). El alumne haurà de superar els 2.5 punts on:
 
               Elaboració de casos pràctics (2 punts). L'alumne ha d'obtenir almenys 1 punt. Aquest apartat no és recuperable.
 
               Elaboració de treballs acadèmics (3 punts). L'alumne ha d'obtenir almenys 1.5 punts. Aquest apartat és recuperable a la segona convocatòria ordinària.
 
- SEGONA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA: Es podrà guardar per aquesta convocatòria aquella part en què s'hagi aconseguit el mínim.
 
  • Si no s'ha aprovat la teoria, deurà realitzar un examen teòric de 5 punts, i l'alumne ha de superar els 2.5 punts.
  • En cas d'haver aprovat només la teoria per`no l'avaluació continua, es realitzarà un exercici pràctic amb una nota màxima de 3 punts, on l'alumne haurà de superar els 2.5 punts si no ha superat l'avaluació contínua (Casos pràctics i treballs acedémicos), i un 1.5 en cas d'haver superat els casos pràctics o els treballs acadèmics en primera convocatòria.

La nota de l'avaluació contínua es guardarà fins al final de la segona convocatòria ordinària del curs actual. Si un alumne no es presenta a l'examen teòric, en 1a convocatòria, es considerarà com No Presentat (NP).

Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (TE / PR / LAB / SEM / TUT) que tinguei atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del o la professor/a, en qualsevol d'elles.