Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1030 - Implantació d'Estratègies Empresarials

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 D'acord amb el caràcter teoricopràctic atribuït a la matèria el desenvolupament de curs integrarà, al costat dels coneixements teòrics, un programa de pràctiques encarat a l'aprofundiment en el coneixement i el domini dels problemes, conceptes i tècniques de Direcció Estratègica en el seu vessant d'implantació d'estratègies empresarials.


La missió de les CLASSES TEÒRIQUES és desenvolupar el contingut dels temes que conformen el programa de l'assignatura. Es pretén ací la transmissió de coneixements-domini cognoscitiu (conceptes, teories i tècniques) -, posant l'accent en els aspectes més importants o difícils de cada tema, especialment si no estan totalment coberts per la bibliografia aconsellada. El desenvolupament teòric de la matèria es basarà en el mètode de la classe magistral participativa, intentant dinamitzar les classes expositives. Per això, en les sessions teòriques se seguirà el següent procediment:

- Lectures recomanades: amb caràcter previ a les sessions teòriques el professor indicarà una lectura relacionada amb la temàtica a abordar. Els alumnes hauran de llegir el document, que serà posteriorment debatut en la sessió teòrica corresponent.

- Blocs expositius: el professor exposarà el contingut del tema través d'explicacions raonades, buscant en tot moment fomentar el debat i la participació dels alumnes.

- Activitats pràctiques sobre cada bloc: després de l'explicació de cada bloc el professor plantejarà la discussió d'il · lustracions pràctiques sobre el tema tractat a classe, es resoldran petits casos, il · lustracions o lectures addicionals per reforçar els aspectes teòrics abordats en cada bloc.


Per donar suport al procés d'ensenyament-aprenentatge el professor prepararà uns esquemes-transparències de cada tema per a un millor seguiment de les classes. El contingut d'aquestes transparències ha d'ampliar a partir de la bibliografia recomanada per a cada tema. Les transparències i les il · lustracions pràctiques a treballar en cada tema estaran disponibles per als alumnes a l'aula virtual de l'assignatura.


Les CLASSES PRÀCTIQUES no constitueixen solament un complement de les classes teòriques. El seu objectiu és doble:

1. Reafirmar l'aprenentatge dels conceptes, teories i tècniques estudiats en els mòduls teòrics, aclarint els dubtes i aprofundint en aquells aspectes insuficientment desenvolupats en les classes teòriques

2. Desenvolupar les actituds, destreses i habilitats que l'assignatura busca potenciar per tal d'augmentar les competències dels estudiants per a l'exercici professional.


El treball a realitzar en els crèdits pràctics consistirà en la realització, per part dels equips de treball, de les activitats que s'especifiquen seguidament.

a) Activitats pràctiques a l'aula.

Per tal de fomentar el treball eficient en equip, i en condicions de temps limitat, es proposa la realització de diverses activitats pràctiques que seran realitzades íntegrament a l'aula i durant l'horari de les classes pràctiques. Per a cadascuna de les activitats proposades s'elaborarà una fitxa explicativa més detallada que s'oferirà als alumnes amb caràcter previ a la seva resolució. Els resultats d'aquestes hauran de ser lliurats al professor en finalitzar la sessió.


b) Resolució de problemes d'implantació de l'estratègia aplicats a una empresa real.

Els equips de treball han d'aplicar els coneixements adquirits en les classes teòriques, així com els adquirits en les classes pràctiques anteriors, per resoldre un conjunt de problemes que els seran plantejats en relació amb una empresa de l'entorn socioeconòmic de l'UJI. Els problemes faran referència a tres elements:


Problema 1: Estructura organitzativa

Identificar i caracteritzar l'estructura organitzativa actual de l'empresa i valorar l'ajustament amb la seva estratègia.


Problema 2: Planificació i control

Identificar i caracteritzar el sistema de planificació i control de l'empresa i elaborar un quadre de comandament.


Problema 3: Recursos humans, cultura i estratègia empresarial

Identificar i caracteritzar l'estratègia de recursos humans que segueix l'empresa, així com la seva cultura organitzativa, valorant la seva relació amb l'estratègia.


Els alumnes actuaran com a consultors "junior" i, per a cada un dels problemes, redactaran un informe final dirigit a un hipotètic consell d'administració de l'empresa al que hauran de convèncer de la conveniència de la seva anàlisi i de les seves propostes. Els equips lliuraran aquests informes en les dates establertes pels professors en la programació temporal de l'assignatura. Aquests treballs es consideren activitats no presencials i seran adequadament tutoritzats durant algunes de les sessions de pràctiques habilitades al respecte. Els equips realitzaran una presentació final dels principals resultats obtinguts en l'anàlisi dels tres problemes plantejats. Aquestes exposicions es realitzaran davant la resta d'equips en les sessions destinades a aquest efecte, establint-se un debat entre els grups sobre els resultats obtinguts per cada un.