Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1030 - Implantació d'Estratègies Empresarials

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució de casos

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

L'avaluació, de caràcter continu, pretén fomentar la participació activa de l'estudiant al llarg del curs i implica el seguiment de les classes teòriques i la realització de les activitats pràctiques proposades.
 
La qualificació final de la matèria derivarà de les notes obtingudes en els seus crèdits teòrics i pràctics, en una proporció del 50% en cadascuna de les parts. L'avaluació general de l'assignatura es compon, per tant, de dues parts:
 
- Part teòrica (treball individual): Examen (5 punts). L'estructura de l'examen serà: preguntes tipus test i preguntes curtes de relacionar conceptes o comentaris en relació amb un text.
 
- Part pràctica (treball en equip): 5 punts. Inclou les activitats pràctiques a l'aula (2 punts) i la resolució de problemes d'implantació  d'estratègies (3 punts). La no assistència a les activitats pràctiques a l'aula suposarà la no avaluació de les mateixes. A efectes d'avaluació aquesta part no és recuperable.
 
PER APROVAR L'ASSIGNATURA S'EXIGIX UN MÍNIM DE 5 PUNTS (SOBRE 10) EN LA SEGÜENT PROPORCIÓ: 2,5 PUNTS EN LA PART TEÒRICA I 2,5 PUNTS EN LA PART PRÀCTICA EN LA MATEIXA CONVOCATÒRIA.

Es considerarà que l'alumnat s'ha presentat a la part teòrica de l'assignatura quan  es presente a l'examen, i a la part pràctica quan  assistència a les activitats pràctiques a l'aula 
 
Els alumnes tindran dret a una revisió de la correcció del seu examen en els termes que preveu la normativa d'exàmens de la Universitat Jaume I.