Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

A) Especificar la nota mínima de cadascuna de les proves o globalment que s'exigeix ​​a l'estudiantat per superar l'assignatura.

B) Especificar quines són les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant o estudianta es considere presentat en una convocatòria.

La nota de l'assignatura serà la suma de la qualificació obtinguda en els dos tipus de proves.

La resolució de casos (prova tipus 2) permetrà l'avaluació de totes les competències incloses en l'assignatura, especialment, la capacitat de planificació i organització i la capacitat de treball en equip.

La resolució de casos es realitzarà mitjançant treball en equip, al llarg del quadrimestre, i per tant, serà no recuperable.

Es considera que una persona s'ha presentat a l'assignatura quan haja realitzat la prova escrita.

 

Quan s'haja aprovat la part teòrica, la nota de l'assignatura serà la suma de la qualificació obtinguda en els dos tipus de proves. En cas contrari l'assignatura no s'haurà superat.

En el cas que una persona no realitze el treball en equip al llarg del quadrimestre o no supere aquesta prova, la nota de l'assignatura serà:

1a convocatòria: No presentat.

2a convocatòria: la qualificació obtinguda en l'examen ponderada sobre 7, havent d'obtenir un 5 sobre 7 per a poder aprovar l'assignatura.