Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1028 - Direcció de Recursos Humans

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Presentacions orals i pòsters

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'alumnat haurà de demostrar l'aprenentatge aprehés en dos tipus de competències bàsiques:
a) Coneixements teòrics. Aquesta competència suposa el 50% de la qualificació global de l'assignatura. L'alumnat podrà optar per dues metodologies d'avaluació:
a1) Avaluació Final dels continguts teòrics de l'assignatura. Examen (test, desenvolupament i/o problemes).
a2) Avaluació mixta (Contínua-Final): combinació d'avaluació contínua i avaluació final. Alguns temes es treballaran al llarg del període lectiu de l'assignatura, mitjançant l'elaboració i presentació/debat d'informes/memorandums. Els restants temes s'avaluaran a través d'un examen (test, desenvolupament i/o problemes).
b) Habilitats pràctiques. Aquesta competència suposa el 50% de la qualificació global de l'assignatura. Aquesta és una activitat contínua i, com a tal, s'ha de treballar al llarg del període lectiu de l'assignatura. Consta de dos tipus de tasques:
b1) Realització de portfolio digital. Suposa el 25% de la nota final. Aquest portfolio s'elaborarà al llarg de les diferents sessions de l'assignatura.
b2) Pràctiques d'aula. La realització de les pràctiques suposa el 25% de la qualificació de l'assignatura. Les mateixes s'aniran formulant al llarg de les sessions de pràctiques.

Cadascuna de les parts de l'assignatura (Coneixements teòrics, Realització de portfolio digital, i Pràctiques d'aula) ha d'estar aprovada per a poder superar l'assignatura. Només si s'aconsegueixen els aprenentatges suficients en cadascuna de les tres parts per separat es ponderaran les qualificacions obtingudes i se sumaran per a obtindre la qualificació final. Per a aprovar l'assignatura s'ha d'obtindre, en aquesta qualificació final, una puntuació igual o superior a 5.

Es considerarà com presentat/a aquell/l'alumne/al fet que es presente a l'Avaluació dels coneixements teòrics (en qualsevol dels seus 2 opcions).

De les activitats avaluables NO són recuperables les Pràctiques d'Aula