Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1027 - Investigació de Mercats

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

PRIMERA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA: Aquesta assignatura s'ha dissenyat per potenciar el treball cooperatiu i continu dels alumnes. Així, el 50% de la nota s'obté de l'examen final individual i l'altre 50% del desenvolupament d'activitats pràctiques. Un desglossament informatiu d'activitats es recull a continuació.

Part pràctica:

a. - Elaboració de treball acadèmic

Per a la superació de l'assignatura és necessari desenvolupar una investigació real completa, recollir degudament en un informe final i realitzar una defensa pública del mateix. Aquest apartat suposarà 3 punts (un 30%) de la qualificació final de l'alumne, la nota serà la mateixa per a tot el grup, i serà necessari obtenir almenys 1,5 punts per superar l'apartat. La investigació ha d'incloure, necessàriament, els següents punts:

1. Antecedents i problemàtica a estudiar,

2. Situació del sector,

3. Objectius de la investigació,

4. Recollida d'informació,

5. Determinació de la mostra,

6. Disseny i codificació del qüestionari,

7. Anàlisi de la informació,

8. Informe de resultats.

b. - Resolució de casos

A més, al llarg del curs es resoldran una sèrie d'exercicis i problemes, que es realitzaran en grup però que es defensaran personalment pel que les valoracions d'aquest apartat seran individuals. El valor total d'aquesta part és de 2 punts (20% de la nota total) i serà necessari realitzar, almenys, el 80% de les activitats proposades i obtenir 1 punt per poder superar-la.

Part teòrica:

D'altra banda, es realitzarà una prova teòrica individual que suposarà l'altre 50% de la nota final de l'assignatura, és a dir 5 punts. Aquesta prova es considerarà superada només si s'obté una puntuació igual o superior a 2,5 punts. Un alumne es considerarà presentat a l'assignatura, per tant li anirà convocatòria, quan es presenti a la prova teòrica.

Per superar l'assignatura, totes les parts han d'estar superades, ia més, la suma de totes les puntuacions sigui igual o superior a 5 punts.

SEGONA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA: Es guardaran per a la segona convocatòria només les parts en què s'hagi superat el mínim establert.

Els alumnes que no tinguen superada la part pràctica, aniran directament a la segona convocatòria ordinària, on juntament amb la prova teòrica, hauran de superar una prova pràctica. Aquesta prova tindrà un valor màxim de 3 punts, de la qual serà necessari obtenir almenys 1,5. Per tant la qualificació màxima possible és de 8 punts (5 teoria + 3 pràctica).