Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1027 - Investigació de Mercats

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

EP01 - Analitzar la informació comercial per a la presa de decisions.

EA04 – Habilitat en la recerca d’informació i investigació

Resultats d'aprenentatge

Seleccionar els elements significatius i les seues relacions en situacions complexes.

Elaborar i decidir sobre estratègies de màrqueting amb el tractament de dades.

Diferenciar i valorar les investigacions qualitatives i quantitatives.

Demostrar que es tenen nocions sobre bases de dades i utilitzar correctament una aplicació informàtica per a crear i editar taules, relacions entre taules, consultes, formularis i informes senzills.

Conèixer i saber analitzar diverses fonts d’informació.

Conèixer i analitzar el procés de la investigació comercial.