ED0916 - Dret de l'Edificació (Dret)

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 64
Hores presencials Hores no presencials

Competències

MB8 Coneixements bàsics del règim jurídic de les administracions públiques i dels procediments de contractació administrativa i privada. 

ME18 Coneixement del dret de la construcció i de les relacions contractuals que es produeixen en les distintes fases del procés d'edificació, així com de la legislació, reglamentació i normatives específiques de la prevenció i coordinació en matèria de seguretat i salut laboral en l'edificació. 

ME31 Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seua organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació. 

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge