Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0983 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

3,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 136
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE02 - Domini de tècniques i estratègies d'interpretació

CE03 - Domini de la llengua materna i la seua cultura pera traduir i interpretar.

CE04 - Domini de la primera llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE05 - Domini de la segona llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Resolució de problemes

CG03 - Raonament crític

CG05 - Creativitat

CG06 - Autonomia

CG07 - Presa de decisions

CG08 - Capacitat d'organització i planificació

CG09 - Habilitats en les relacions interpersonals

CG14 - Adaptació a noves situacions

CG17 - Iniciativa i esperit emprenedor

Resultats d'aprenentatge

Ser capaços de sintetitzar i edificar a partir de la informació existent i contribuir a la creació de nou coneixement.

Ser capaços de produir de manera autònoma un treball acadèmic de qualitat que s'ajuste a les convencions del gènere, utilitze un format apropiat i incloga tota la documentació complementària necessària.

Ser capaços de gestionar eficaçment els recursos de documentació comparant i avaluant la informació obtinguda en diverses fonts. 

Ser capaços d'utilitzar de forma apropiada i creativa els conceptes teòrics corresponents al tema de treball triat.

Ser capaços d'organitzar, aplicar i comunicar la informació a altres persones i de forma adequada a cada situació.

Ser capaç de distribuir el temps de manera ponderada en funció de les prioritats, tenint en compte els objectius personals a curt, mitjà i llarg termini i les àrees personals i professionals que interessa desenvolupar.

Manejar recursos electrònics per a la traducció i la interpretació, i programes informàtics d'ajuda a la traducció i a la interpretació.

Expressar-se oralment d'acord amb el nivell d'un usuari competent C1-C2 en les llengües de treball triades.

Escriure d'acord amb el nivell d'un usuari competent C1-C2 en les llengües de treball triades.