Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0927 - Semàntica de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Criteris de superació

1) Proves d'avaluació obligatòria, estrictament necessàries per a poder aprovar l'assignatura:

- Observació/execució de tasques pràctiques (30% de la baremació global)
- Examen escrit en la data oficial d'examen (test, desenvolupament i/o problemes) (60% de la baremació global).


2) Proves d'avaluació opcionals, no necessàries per a aprovar l'assignatura:

- Carpetes d'aprenentatge i/o portafolis (10% de la baremació global) 


3) Convocatòria d'avaluació

Tota persona que realitze l'examen escrit es considera presentada a l'assignatura i consumeix convocatòria. No presentar-se a l'examen escrit equival a NO PRESENTAT en les actes de notes, tant si s'ha realitzat la resta de proves com si no. 


4) Proves d'avaluació recuperables

Tant l'examen escrit com les tasques pràctiques són recuperables en segona convocatòria. 

Les carpetes d'aprenentatge i/o portafolis NO són recuperables en segona convocatòria. Si no s'aprova esta part en la primera convocatòria es perd el 10% de la baremació global.

Per a la segona convocatòria es guarda la nota de totes i cada una de les proves aprovades en la primera convocatòria, tant de les obligatòries com de les opcionals.

 

5) Requisits per aprovar l'assignatura

És requisit indispensable aprovar l'examen escrit, és a dir, obtenir un mínim del 50% de la seua baremació. Així mateix, és requisit obtenir el 50% de la baremació global de l’assignatura en el seu conjunt, tant en primera com en segona convocatòria. Si les proves opcionals –no recuperables– no s'han superat en primera convocatòria, es perd el 10% de la baremació global en la segona convocatòria i s'ha d'assolir el 50% de la baremació global amb la resta de proves.

 

Avaluació del nivell C1 de llengua anglesa:

READING C1: S'espera que les estudiants llegiran i entendran un conjunt de lectures sobre teoria semàntica i sobre descripcions del lèxic de la llengua anglesa. La comprensió lectora s'avalua en les taques pràctiques de lectura.

WRITING C1: Les estudiants elaboren un portfoli dels continguts de l'assignatura, clar i ben estructurat. Així mateix, elaboren ressenyes i comentaris dels materials de lectura, tot incorporant-hi una síntesi dels conceptes i idees fonamentals, punts de vista personals i crítics. A més, una part de l'examen escrit inclou un assaig on les estudiants han de desenvolupar un tema complex amb detall, clar i ben estructurat, mostrant un ús control·lat de pautes de coherència i cohesió textual, així com expressar i argumentar punts de vista adduint raons i exemples.

 

Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.