Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0902 - Llengua Espanyola (Llengua)

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Criteris de superació

La nota final del curs s'obtindrà a partir dels següents paràmetres:

Pràctiques (30% de la nota)

Examen teòric (70% de la nota).


Per aconseguir l'aprovat s'haurà de complir les següents condicions:

L'alumne o alumna haurà de realitzar tant les pràctiques com els exàmens.

Per sumar les notes de les dues modalitats, la nota de la part pràctica i l'examen serà com a mínim del 50%. En el cas de no arribar als mínims descrits, en segona convocatòria s'haurà de presentar de la part o parts no aprovades.


Realització fraudulenta de proves d’avaluació (basat en l'article 11 de la normativa d'avaluació de l'UJI).
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.