Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0948 - Periodisme Esportiu

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prototips

70%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

L’assistència al 85% de les classes de pràctiques i l’assistència al seminari és necessària per a poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode de l’avaluació continuada.

La qualificació global de l’assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent i que es detallen a continuació:

El 10% de la nota corresponent a elaboració de treballs acadèmics s’obté mitjançant una anàlisi de la secció d'esports, presentada publicament La nota mínima exigida per a aprovar és de 5.Aquesta part no es recuperable

El 10% de la nota corresponent a resolució d'exercicis i problemes, s’obté de la comparança d’una cobertura. La nota mínima exigida per a aprovar és de 5.

El 10% de la nota corresponent a observació i execució de tasques i practiques s’obté mitjançant l’assistència al Seminari i de la realització d’un exercici vinculat amb aquesta activitat. La nota mínima exigida per a aprovar és de 5.

El 70% de la nota corresponent a prototips correspon a la part pràctica de l'assignatura La nota mínima exigida per a aprovar és de 5 i, es desglossa en les següents activitats:  

·       - A partir de la lectura d'un llibre o un dossier amb informacions publicades pels mitjans els alumnes han d'elaborar un article d'opinió en qualitat de periodista expert.

·         - Redacció d'una notícia a triar sobre algun dels àmbits esportius

·         - Redacció d'una crònica esportiva a partir de la cobertura d'un esdeveniment real.

·         - Redacció d'un reportatge periodístic basat en un cas real actual que es enquadrament dins de la secció d'esports.

No realitzar algunes de les proves suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria.

Totes les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs excepte la part de elaboració de treballs acadèmics. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat/Presentada" qui es presente a l’examen oral o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.