Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0915 - Història del Periodisme

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució de casos

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

L’assistència al 85% de les classes de pràctiques i l’assistència al seminari són necessàries per a poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode d'avaluació continuada.

 

La qualificació global de l’assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent i que es detallen a continuació: 

 

El 50% de la nota corresponent a la superació de la part teòrica de l'assignatura consta d'un examen escrit individual (test, desenvolupament i/o problemes). La nota mínima exigida per aprovar és de 5.

 

El 10% corresponent a la resolució de casos s’obté de l’assistència obligatòria al seminari i de la realització d’un exercici vinculat amb aquesta activitat. La nota mínima exigida per aprovar és de 5.

 

El 40% de la nota corresponent a l'elaboració de treballs acadèmics presentacions orals i pòsters conforma la part pràctica de l'assignatura, que es desglossa en les següents activitats:  


      Pràctica 1. Estudi d'un cas important en la història del periodisme universal (pel·lícula) (individual)

      Pràctica 2. Elaboració de la història dels principals diaris espanyols i valencians (en grup)

      Pràctica 3. Comparativa del tractament informatiu d’una temàtica en diferents moments històrics (en grup)

      Pràctica 4. Anàlisi i estudi de la figura d'un/a periodista rellevant (en grup)


     En cadascuna de les pràctiques, la nota mínima exigida per aprovar és de 5.


No realitzar algunes de les proves suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria. Totes les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

 

Es considerarà "Presentat/Presentada" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.