Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

15%

Presentacions orals i pòsters

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent. Per a fer la mitjana i superar l'assignatura, s'haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

 

El 45% de la nota corresponent a la superació de la part teòrica de l'assignatura consta d'un examen escrit individual (test, desenvolupament i/o problemes). Aquesta part és recuperable en 2a convocatòria.

 

El 10% corresponent a la "Observació/Execució de tasques i pràctiques" s'obté de l'assistència al seminari. És obligatòria l'assistència al Seminari per a optar a la seva avaluació en primera convocatòria. L'activitat es completa amb el lliurament d'un treball d'associat al tema del seminari. És recuperable en 2a convocatòria.

 

El 45% de la nota corresponent a Presentacions orals i pòsters, Resolució de casos i Elaboració de treballs acadèmics es correspon amb la part pràctica de l'assignatura. Els percentatges es desglossen de la següent forma:

 

• 10% - “Presentacions orals i pòsters” (10%). Prova avaluable de manera individual dins de l'aula, corresponent a la pràctica 1 (Elaboració d'una carpeta de peces periodístiques d'actualitat). No recuperable en 2a convocatòria.

• 15% - “Resolució de casos”. Proves avaluables de manera individual dins de l'aula, corresponents a les pràctiques 2 i 3 (Ressenya crítica d'un llibre de contingut periodístic i Anàlisi de la figura del periodista a través del cinema, respectivament). Recuperables en 2a convocatòria.

• 20% - “Elaboració de treballs acadèmics”. Proves avaluables en grup dins de l'aula, corresponents a les pràctiques 4, 5, 6 i 7 (Comparativa del tractament informatiu d'una mateixa notícia en diferents mitjans periodístics, Elaboració d'informació d'actualitat a partir de dades en bruts, Anàlisis de l'agenda i temàtica periodística i Proposta d'exemples de perversions del periodisme, respectivament). Recuperables en 2a convocatòria.

 

No realitzar alguna de les proves suposa un “0” i la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l'assignatura en primera convocatòria.

 

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

 

L'assistència al 85% dels classes de pràctiques i l'assistència al seminari és necessària per a poder ser avaluat d'aquesta assignatura, que segueix el mètode d'avaluació continuada.

 

Es considerarà "Presentat/a" qui es presenti a l'examen escrit o qui hagi presentat almenys el 60% del total de les proves avaluables.

 

Tots els treballs han de lliurar-se a través de les tasques habilitades a l'Aula Virtual.