Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0902 - Llengua Catalana per a Comunicadors (Llengua)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent.

 

Per fer la mitjana i superar l'assignatura, s'haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

 

L’assistència al 85% de les classes pràctiques és necessària per a l’avaluació en primera convocatòria, que segueix el mètode d'avaluació contínua.

 

Els tipus de prova i la seva metodologia són:

 

- Examen escrit individual (70%). Recuperable en 2a convocatòria

 

- Tres pràctiques més assistència i participació (30%). No realitzar cap de les proves suposa un 0 i la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l'assignatura en primera convocatòria.

 

- En segona convocatòria, l’alumne que no ha seguit l’avaluació contínua, només podrà optar a un 70% de la nota, segons els resultats de l’examen escrit individual en convocatòria extraordinària.

 

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

 

Es considerarà "Presentada" la persona que es presenti a l'examen escrit o que hagi presentat almenys el 60% del total de les proves avaluables.

 

Tots els treballs han de lliurar-se a través de les tasques habilitades a l'Aula Virtual.


- La nota mínima de l'examen perquè es puguen comptabilitzar les pràctiques és de 4/10. - La prova necessària perquè una o un estudiant es considere com a presentat en una convocatòria és l'examen final. Si no el fa, no es comptabilitzaran els resultats de les pràctiques realitzades.