TU0935 - Art Valencià i Recursos Turístics

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

5%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura, l'alumnat haurà d'obtindre una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10, obtinguda com a suma de les puntuacions de totes les proves.

TODAS LAS PRUEBAS SE ENTREGARÁN A TRAVÉS DE LAS TAREAS PARA TAL EFECTO HABILITADAS EN EL AULA VIRTUAL DE LA ASIGNATURA.

La nota mínima per a superar l'assignatura serà un 5 sobre 10. Cadascuna de les proves d'avaluació ha de ser superada amb una nota mínima de 5 sobre 10. Per a superar l'assignatura cal superar totes les proves d'avaluació. L'alumnat que no es presente a la prova final es considerarà no presentat. 

L'alumnat que es presente a més d'un 60% de les activitats avaluables es considerarà presentat en la convocatòria. La valoració de les proves superades es conservarà, si és el cas, durant totes les convocatòries. L'alumnat que no supere la primera convocatòria podrà presentar-se a la segona convocatòria realitzant les mateixes proves i entregant-les a través de l'Aula Virtual. Quan l'alumnat no haja aprovat en primera convocatòria tornarà a ser avaluat en segona convocatòria de totes les proves.

ACTIVITATS AVALUABLES:

·       Examen escrit (50%). L'examen es realitzarà en forma de dossier d'aprenentatge de l'assignatura, que serà entregat a través de l'Aula Virtual. Aquest seguirà els continguts de les classes impartides amb una breu introducció de cada època amb les característiques principals, les obres estudiades i el lèxic en anglès. No haurà d'excedir les 25 pàgines. 

·       Carpetes d'aprenentatge i treballs acadèmics (50%). S'avaluarà la participació en les pràctiques i les exposicions orals en grup dels temes exposats en classe pel professorat. L'alumnat haurà d'elaborar una breu memòria escrita individual amb una pàgina dedicada a cada pràctica.